חוק יסוד הכנסת תיקון מס' 11

חוק יסוד הכנסת תיקון מס' 11 2-1. (שולבו בחוק-יסוד הכנסת) 3. אישור תוקף למען הסר ספק נקבע בזה כי חוק לשינוי סעיף 4 לחוק-יסוד: הכנסת, שנתקבל לפני תחילתו של חוק-יסוד זה ושמליאת הכנסת החליטה לגביו בקריאה הראשונה, השניה והשלישית ברוב של חברי הכנסת, יהיה תקף מיום פרסומו, לכל דין ולכל דבר וענין, אף אם החלטת מליאת הכנסת בדיון המוקדם של אותו חוק היתה ברוב רגיל. 1 ס"ח תש"ן, 196.חוקי יסוד / משפט חוקתימיסיםחוקכנסת ישראל