חוק יסודות המשפט, תש"ם-1980

חוק יסודות המשפט, תש"ם-1980 1. מקורות משפט משלימים ראה בית המשפט שאלה משפטית הטעונה הכרעה, לא מצא לה תשובה בדבר חקיקה, בהלכה פסוקה או בדרך של היקש, יכריע בה לאור עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל. 2. ביטול סימן 46 לדבר המלך במועצתו ושמירת דינים (א) סימן 46 לדבר המלך במועצתו לארץ-ישראל, 1947-1922 - בטל. (ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לפגוע במשפט שנקלט בארץ לפני תחילת חוק זה. 1 ס"ח תש"ם, 163.חוק