חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה (מס הכנסה שלילי)

חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007 פרק א': הגדרות ופרשנות 1. הגדרות ופרשנות (א) בחוק זה - "בעל שליטה" ו"קרוב" - כהגדרתם בסעיף 32(9) לפקודה; "הכנסה חודשית ממוצעת" - סך כל הכנסת העבודה של עובד בשנת מס, כשהוא מחולק במספר חודשי העבודה בפועל של העובד בשנת המס, בתוספת סך כל הכנסתו מעסק או משלח יד באותה שנת מס כשהוא מחולק ב-12 , ולגבי מי שפתח עסק או מי שהחל לעסוק במשלח יד במהלך שנת מס או שחדל לעסוק בעסקו או במשלח ידו במהלך שנת מס, לגבי אותה שנת מס - כשהוא מחולק במספר החודשים שבהם העסק היה פעיל; "הכנסה מעסק או משלח יד" - הכנסה לפי סעיף 2(1) או (8)לפקודה לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, ואולם במקרה שבו סכום ההכנסה כאמור נמוך מאפס יראו את סכום ההכנסה כאפס; לעניין זה, "ניכויים" - למעט ניכויים כמפורט להלן: (1) ניכוי לפי סעיפים 17 (5א), 20 א(א) (1)(ב), 47 ו- 47 א לפקודה; (2) ניכוי שהותר לפי סעיף 32 (14)(ב)לפקודה; (3) ניכוי שהותר לפי תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל), התש"ן-1990; (4) ניכוי שהותר לפי תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ"ט-1988; "הכנסה נוספת" - הכנסה שהיא אחת מאלה: (1) קצבה שהיא הכנסה לפי סעיף 2(5) לפקודה, למעט קצבה המשתלמת לעובד בשל נכותו, בשל אבדן כושר עבודתו או בשל מותו של בן זוגו; (2) גמלה המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי, לפי סימן ד' לפרק ה' ולפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי; (3) תשלום או הכנסה אחרים שקבע שר האוצר, בהסכמת שר הרווחה והשירותים החברתיים ושר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת; "הכנסה נוספת ממוצעת" - סך כל ההכנסות הנוספות בשנת מס כשהוא מחולק ב- 12 ; "הכנסת עבודה" - כהגדרתה בפקודה, למעט הכנסת עבודה שניתן לראותה גם כהכנסה נוספת או כהכנסה כמפורט להלן: (1) קצבה שהיא הכנסה לפי סעיף 2(5) לפקודה, המשתלמת לעובד בשל נכותו או בשל אבדן כושר עבודתו; (2) קצבת אבדן כושר עבודה; לעניין זה, "אבדן כושר עבודה" - כהגדרתו בפסקה (3א) להגדרה "הכנסה מיגיעה אישית" שבסעיף 1 לפקודה; (3) גמלה המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי לפי חוק הביטוח הלאומי, שאינה מנויה בפסקה (2) להגדרה "הכנסה נוספת"; "חודש עבודה בפועל" - לרבות תקופת חופשה שנתית, תקופת מחלה ותקופת שירות מילואים ולמעט חודש שבשלו שולמו דמי אבטלה לפי פרק ז' לחוק הביטוח הלאומי; "חוק הביטוח הלאומי" - חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995; "חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977; "חשבון בנק" - לרבות חשבון סילוקים כמשמעותו בסעיף 88 א(א) לחוק הדואר, התשמ"ו-1986, המתנהל בחברה הבת כהגדרתה בסעיף 88יא לחוק האמור; "ילד" - מי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שבשלה נתבע מענק לפי חוק זה; "מנהל" - כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה, לרבות סגן המנהל ששר האוצר מינה אותו לעניין חוק זה, כולו או חלקו; "עובד" - יחיד שהוא תושב ישראל, שמלאו לו 23 שנים ושהיתה לו הכנסת עבודה, בשנת המס, למעט יחיד שמתקיים בו אחד מאלה: (1) היחיד קיבל הכנסת עבודה מאת קרובו; (2) היחיד קיבל הכנסת עבודה מאת חבר בני אדם שהיחיד או קרובו הם בעלי שליטה בו; "הפקודה" - פקודת מס הכנסה 6; "שנת המס העוקבת" - שנת המס שלאחר שנת המס שבשלה נתבע מענק לפי פרק זה; "תושב ישראל" - כהגדרתו בפקודה, לרבות אזרח ישראלי כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה, שהוא תושב אזור כהגדרתו בסעיף האמור. (ב) לכל מונח אחר בחוק זה תהיה המשמעות הנודעת לו בפקודה, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת. פרק ב': מענק לעובד שכיר - מס הכנסה שלילי 2. זכאות למענק לעובד (תיקון: תשס"ח, תשס"ט) עובד שלו ילדים בשנת המס או עובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים בשנת המס, שהכנסתו החודשית הממוצעת, באותה שנת מס, היא כמפורט בפסקאות שלהלן, לפי העניין, יהיה זכאי, בכפוף להוראות סעיפים 3 עד 7, למענק בעד כל חודש עבודה בפועל בשנת המס, בסכומים המפורטים באותן פסקאות: (1) לעובד שלו ילד אחד או שני ילדים או לעובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים - (א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 1,860 שקלים חדשים ופחותה מ- 3,240 שקלים חדשים - סכום של 80 שקלים חדשים בתוספת 16.1% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 1,860 שקלים חדשים; (ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,240 שקלים חדשים ל- 4,320 שקלים חדשים - סכום של 300 שקלים חדשים; (ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 4,320 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,610 שקלים חדשים - סכום של 300 שקלים חדשים, בניכוי 23% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 4,320 שקלים חדשים, ואולם אם הסכום האמור נמוך מ- 20 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק; (2) לעובד שלו שלושה ילדים לפחות - (א) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 1,860 שקלים חדשים ופחותה מ- 3,240 שקלים חדשים - סכום של 110 שקלים חדשים בתוספת 23.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 1,725 שקלים חדשים; (ב) אם הכנסתו החודשית הממוצעת היא בין 3,240 שקלים חדשים ל- 4,320 שקלים חדשים - סכום של 430 שקלים חדשים; (ג) אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 4,320 שקלים חדשים ואינה עולה על 6,150 שקלים חדשים - סכום של 430 שקלים חדשים, בניכוי 23.5% מחלק הכנסתו החודשית הממוצעת העולה על 4,320 שקלים חדשים, ואולם אם הסכום האמור נמוך מ-20 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק. 3. סייגים לזכאות (תיקון: תשס"ח, תשס"ט) הזכאות למענק לפי סעיף 2 לא תחול על עובד שהתקיים בו, במועד כלשהו בשנת המס, אחד מאלה: (1) לו, לבן זוגו או לילדו הסמוך על שולחנו, זכות במקרקעין, בין בישראל ובין מחוץ לישראל, שאינה דירת מגורים יחידה, ובלבד שחלקם בזכות כאמור, יחד, עולה על 50%; לעניין זה, "דירת מגורים" ו"זכות במקרקעין" - כהגדרתם בחוק מיסוי מקרקעין; (2) בבעלותו, בהחזקתו או בשימושו העיקרי, נכס מסוג שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת; (3) סך כל הכנסת העבודה שלו בשנת מס, כשהוא מחולק במספר חודשי העבודה בפועל של העובד בשנת המס - נמוך מ- 1,810 שקלים חדשים. 4. הפחתת המענק בשל הכנסה נוספת (תיקון: תשס"ח, תשס"ט) עובד כאמור בסעיף 2, שהיתה לו בשנת המס הכנסה נוספת, יחולו לגביו הוראות אלה: (1) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת פחותה מ- 1,080 שקלים חדשים - יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור כך שבכל מקום, במקום "4,320 שקלים חדשים" יבוא "4,320 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת הממוצעת" ; (2) היתה הכנסתו הנוספת הממוצעת 1,080 שקלים חדשים ומעלה - יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור כך שבכל מקום, במקום "3,240 שקלים חדשים" או "4,320 שקלים חדשים" יבוא "4,320 שקלים חדשים בהפחתת הכנסתו הנוספת, הממוצעת במקום, "300 שקלים חדשים" יבוא "80 שקלים חדשים בתוספת 16.1% של הסכום הקובע" ובמקום "430 שקלים חדשים" יבוא "110 שקלים חדשים בתוספת 23.5% של הסכום הקובע", ואולם אם הסכום הקובע הוא אפס או נמוך מאפס - יהיה סכום המענק לגביו אפס; לעניין זה, "הסכום הקובע" - ההפרש החיובי שבין הסכום המתקבל מהפחתת הסך של 1,860 שקלים חדשים מ- 4,320 שקלים חדשים לבין הכנסתו הנוספת הממוצעת. 5. הפחתת המענק בשל הכנסות בן הזוג (תיקון: תשס"ח, תשס"ט) (א) עובד כאמור בסעיף 2, שלבן זוגו היתה בשנת המס הכנסת עבודה, הכנסה מעסק או משלח יד או הכנסה נוספת, יופחתו מהמענק הקבוע לגביו בסעיף 2 או 4, לפי העניין, סכומים כמפורט להלן: (1) לגבי עובד שלו ילד אחד או שני ילדים ולגבי עובד ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים - 23% מההכנסה העודפת; (2) לגבי עובד שלו שלושה ילדים או יותר - 23.5% מההכנסה העודפת. (ב) בסעיף זה, "הכנסה עודפת" - ההפרש החיובי שבין שני אלה: (1) הסכום המתקבל מצירוף ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של העובד, להכנסות כאמור של בן זוגו; (2) 10,800 שקלים חדשים בתוספת שני אלה: (א) ההפרש החיובי שבין ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של העובד לבין 4,320 שקלים חדשים, אך לא יותר מ-1,300 שקלים חדשים; (ב) ההפרש החיובי שבין ההכנסה החודשית הממוצעת וההכנסה הנוספת הממוצעת של בן זוגו של העובד לבין 4,320 שקלים חדשים, אך לא יותר מ- 1,300 שקלים חדשים; (ג) היה סכום המענק המחושב לפי הוראות סעיף זה נמוך מ-20 שקלים חדשים לא יהא העובד זכאי למענק. 6. עובד שנקבע לגביו שכר מינימום מותאם (תיקון: תשס"ח, תשס"ט) (א) נקבע לעובד כאמור בסעיף 2 שכר מינימום מותאם, יקראו לגביו את הוראות הסעיף האמור ואת הוראות סעיפים 4 ו- 5, ביחס לתקופה שנקבע לגביו שכר כאמור, כך שבכל מקום, במקום "1860 שקלים חדשים", "3,240 שקלים חדשים", "4,320 שקלים חדשים" "5,610 שקלים חדשים" ו-"6,150 שקלים חדשים" יבוא סכום כאמור כשהוא מוכפל במקדם ובמקום "10,800 שקלים חדשים" יבוא "10,800 שקלים חדשים, בהפחתת מחצית ההפרש שבין שכר המינימום החודשי הממוצע לשכר המינימום המותאם שנקבע לגבי העובד". (ב) בסעיף זה - "חוק שכר מינימום" - חוק שכר מינימום, התשמ"ז -1987; "מקדם" - היחס בין שכר המינימום המותאם לבין שכר המינימום הממוצע; "שכר מינימום מותאם" - סך כל שכר המינימום שנקבע לגבי עובד לפי סעיף 17 (ב) לחוק שכר מינימום, בעד כל אחד מחודשי שנת המס שבשלם נקבע לגביו שכר מינימום כאמור, כשהוא מחולק במספר החודשים כאמור; "שכר מינימום ממוצע" - סך כל שכר המינימום לחודש, כהגדרתו בחוק שכר מינימום, בעד כל אחד מחודשי שנת המס, כשהוא מחולק ב- 12 . 7. תנאים לקבלת המענק (תיקון: תשס"ח) (א) עובד כאמור בסעיף 2 יהיה זכאי למענק לפי הוראות פרק זה, בהתקיים כל אלה: (1) העובד הגיש למנהל תביעה לקבלת המענק, בטופס שקבע המנהל, בתקופה שמתום שנת המס שבשלה נתבע המענק, עד יום 30 בספטמבר בשנת המס העוקבת, ורשאי המנהל להאריך את התקופה להגשת התביעה לפי פסקה זו, אם סבר כי הדבר צודק בנסיבות העניין, עד למועד שלא יאוחר משנתיים מתום שנת המס שבשלה נתבע המענק; (2) כל מעביד ששילם לעובד הכנסת עבודה בשנת המס שבשלה נתבע המענק, הגיש למנהל, עד יום 30 באפריל בשנת המס העוקבת, דוח מעביד מקוון, לפי הוראות סעיף 166 לפקודה, ואם היה המעביד יחיד שהעסיק את העובד במשק ביתו הפרטי - המעביד דיווח על הכנסתו של העובד למוסד לביטוח לאומי, לפי הוראות חוק הביטוח הלאומי; (3) לעניין עובד החייב בהגשת דוח לפי סעיף 131 לפקודה - או שבן זוגו חייב בהגשת דוח כאמור העובד או בן זוגו, לפי העניין הגיש עד יום 31 במאי בשנת המס העוקבת דוח עצמאי מקוון לפי הוראות סעיף 131 (ב-2) לפקודה, כפי שיורה המנהל. (ב) סבר המנהל כי בנסיבות העניין אין זה צודק לשלול את זכאותו למענק של עובד שמעבידו לא הגיש דוח מעביד מקוון לפי סעיף 166 לפקודה, כאמור בסעיף קטן (א)(2), או של עובד שהוא או בן זוגו, לפי העניין, לא הגיש דוח עצמאי מקוון לפי הוראות סעיף 131 (ב-2) לפקודה, כאמור בסעיף קטן (א)(3), רשאי הוא להורות, על אף הוראות הסעיפים הקטנים האמורים, כי העובד יהיה זכאי למענק, ובלבד שהעובד הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, את גובה הכנסתו והכנסת בן זוגו בשנת המס שבשלה נתבע המענק. (ג) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי מקרים שבהם יהיה עובד זכאי למענק אף שמעבידו לא הגיש דוח מעביד מקוון לפי סעיף 166 לפקודה, כאמור בסעיף קטן (א)(2), ורשאי הוא לקבוע דרכי הוכחה חלופיות להיקף הכנסת עבודתו של העובד בשנת המס שבשלה נתבע המענק. 8. עדכון סכומים (תיקון: תשס"ח) (א) הסכומים הנקובים בסעיפים 2 עד 6, יתעדכנו ב 1 ביוני של כל שנה לפי שיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון, לעומת המדד שהיה ידוע ב 1 ביוני 2007 הסכומים המעודכנים כאמור יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים. (ב) שר האוצר יפרסם ברשומות, עד יום 31 באוגוסט של כל שנה, את הסכומים שהתעדכנו לפי סעיף קטן (א). 9. קביעת זכאות (תיקון: תשס"ח) (א) הגיש עובד למנהל תביעה לקבלת מענק כאמור בסעיף 7(א)(1) יקבע המנהל, עד תום 90 ימים ממועד הגשת התביעה או עד יום 15 ביולי של שנת המס העוקבת, לפי המאוחר, את זכאותו של העובד למענק ואת סכום המענק בהסתמך על המידע שמסרו לו המעביד, העובד, בן זוגו של העובד - אם הוא חייב הגשת דוח כאמור בסעיף 7(א)(3), המנכה והמוסד לביטוח לאומי, לפי הוראות חוק זה ולפי הוראות הפקודה, לפי העניין. (ב) המנהל רשאי, ביוזמתו או לפי דרישת העובד, לתקן את קביעתו כאמור בסעיף קטן (א), בתוך שלוש שנים מיום שניתנה, אם נתגלו עובדות חדשות או אם מצא כי נפלה טעות בקביעתו זו. 10 . השגה (א) חלק העובד על קביעתו של המנהל לפי סעיף 9, רשאי הוא לבקש מהמנהל, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו הקביעה כאמור, בהודעת השגה מנומקת, בכתב, לחזור ולעיין בקביעתו ולשנותה; המנהל רשאי להאריך את התקופה להגשת השגה לפי סעיף קטן זה אם סבר כי הדבר צודק בנסיבות העניין. (ב) המנהל יתן החלטה מנומקת, בכתב, בהשגה, בתוך 90 ימים מהיום שקיבל את הודעת ההשגה או בתוך 90 ימים מהיום שהומצאו לו כל המסמכים והפרטים שנדרש המשיג להמציאם, לפי המאוחר, וימציא את החלטתו כאמור למשיג; לא נתן המנהל החלטה כאמור, במהלך תקופה זו, יראו את ההשגה כאילו התקבלה. (ג) לא יחליט המנהל לדחות את ההשגה, כולה או חלקה, מבלי שניתנה למשיג הזדמנות להשמיע טענותיו בעל פה, אם ביקש זאת המשיג. 11 . ערעור עובד הרואה עצמו מקופח מהחלטת המנהל בהשגה לפי סעיף 10 , רשאי לערער עליה לפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו; על הערעור יחולו ההוראות לפי סעיפים 154 , ו- 156 עד 158 לפקודה, בשינויים המחויבים. 12 . אופן תשלום המענק (תיקון: תשס"ח) נקבעו זכאותו של העובד למענק וסכום המענק, לפי סעיף 9, ישולם המענק לעובד באמצעות רשות המסים בישראל, לחשבון הבנק שלו, שעליו הודיע בתביעה שהגיש לפי סעיף 7(א)(1), במועדים כמפורט להלן, לפי העניין: (1) הוגשה התביעה עד יום 31 במרס בשנת המס העוקבת, ישולם המענק בארבעה תשלומים שווים במועדים אלה: ב- 15 ביולי וב- 15 באוקטובר בשנת המס העוקבת, וב- 15 בינואר וב- 15 באפריל בשנת המס שלאחריה; (2) הוגשה התביעה עד יום 30 ביוני בשנת המס העוקבת, ישולם המענק בשלושה תשלומים שווים במועדים אלה: ב- 15 באוקטובר בשנת המס העוקבת, וב- 15 בינואר וב- 15 באפריל בשנת המס שלאחריה; 3) הוגשה התביעה עד יום 30 בספטמבר בשנת המס העוקבת, ישולם המענק בשני תשלומים שווים במועדים אלה: ב- 15 בינואר וב- 15 באפריל בשנת המס שלאחר שנת המס העוקבת; (4) האריך המנהל את המועד להגשת התביעה בהתאם להוראות סעיף 7(א)(1), יקבע את המועדים לתשלום המענק בהתאם למועד שקבע להגשת התביעה, בשינויים המחויבים. 13 . תשלום ביתר (א) שולם לעובד מענק בסכום העולה על סכום המענק שהוא זכאי לו לפי פרק זה, יחזיר העובד את ההפרש שבין סכומים אלה (בסעיף זה - סכום היתר), באמצעות רשות המסים בישראל, בתוך 90 ימים מהיום שהמציא לו המנהל דרישה להחזר. (ב) סכום היתר יוחזר בתוספת הפרשי הצמדה, מהיום ששולם ועד ליום ההחזר, ואם שוכנע המנהל כי סכום היתר שולם בשל מעשה או מחדל של העובד בניסיון להשיג את המענק במרמה - בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, על סכום היתר, מהיום ששולם ועד ליום ההחזר. (ג) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), רשאי המנהל להורות כי סכום היתר לא ייגבה או לא ישא הפרשי הצמדה, כאמור באותם סעיפים קטנים, אם מצא כי הדבר צודק בנסיבות העניין, לרבות בשל מצבו הכלכלי של העובד, ובלבד שלא יורה כאמור אם שוכנע שסכום היתר שולם בשל מעשה או מחדל של העובד שנעשו בניסיון להשיג את המענק במרמה. (ד) על סכום היתר ועל הפרשי הצמדה וריבית כאמור בסעיפים קטנים (א)ו-(ב) יחולו הוראות פקודת המסים (גביה) 8, כאילו היו מס. (ה) סכום היתר יקוזז מכל סכום המגיע לעובד לפי הוראות חוק זה. (ו) שר האוצר רשאי לקבוע סכום יתר מזערי לגביה ולקיזוז; קבע השר סכום כאמור, לא ייגבה ולא יקוזז, לפי הוראות סעיף זה, סכום הנמוך מהסכום האמור. (ז) בסעיף זה ובסעיף 14 , "הפרשי הצמדה וריבית" - כהגדרתם בסעיף 159 א לפקודה. 14 . תשלום בחסר שולם לעובד מענק בסכום הנמוך מסכום המענק שהוא זכאי לו לפי פרק זה, ישולם לעובד ההפרש שבין סכומים אלה (להלן - סכום החסר), באמצעות רשות המסים בישראל, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על סכום החסר, מהיום ששולם המענק בחסר ועד ליום תשלום סכום החסר. 15 . קבלת מענק שלא כדין (א) עובד אשר הגיש תביעה לפי סעיף 7(א)(1) ומסר בה ידיעה כוזבת בנוגע לכל דבר או עניין המשפיעים על זכאותו למענק לפי פרק זה (להלן - תביעה כוזבת), דינו - מאסר שנה. (ב) עובד שהגיש תביעה כוזבת לא יהא זכאי למענק לפי חוק זה בשנת המס שבשלה נתבע המענק, בשנת המס העוקבת ובשנת המס שלאחריה. 16 . דין מענק (א) על אף הוראות כל דין, מענק ששולם לפי פרק זה לא ייחשב כהכנסה לעניין - (1) הפקודה, או לעניין תשלומי חובה או היטלים אחרים לפי כל דין; (2) חוק הביטוח הלאומי; (3) חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א -1980; (4) חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב -1972; (5) חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד -1994; (6) חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992 . (ב) זכות למענק לפי חוק זה אינה ניתנת להעברה, לשעבוד ולעיקול, בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות המגיעים מעובד הזכאי למענק, לפי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך. פרק ג': מענק לעצמאי 17 . זכאות למענק לעצמאי (א) בפרק זה - "עצמאי" - יחיד שהוא תושב ישראל, שהיתה לו הכנסה מעסק או משלח יד בשנת המס; "שבח" - כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין. (ב) הוראות פרק ב' לגבי עובד, יחולו גם לגבי עצמאי שלו ילדים ושמלאו לו 23 שנים ולגבי עצמאי ללא ילדים שמלאו לו 55 שנים, והכל בשנת המס שבשלה נתבע המענק, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: (1) עצמאי כאמור שהכנסתו החודשית הממוצעת באותה שנת המס, היא כמפורט בפסקה (1) או (2) שבסעיף 2, לפי העניין, יהיה זכאי, בכפוף להוראות סעיפים 3(1) ו-(2), ו- 4 עד 6, למענק בעד כל שנת המס, בסכומים המפורטים באותן פסקאות; (2) עצמאי כאמור יהיה זכאי למענק לפי הוראות סעיף זה בהתקיים כל אלה: (א) העצמאי הגיש למנהל תביעה לקבלת המענק, בטופס שקבע המנהל, בתקופה שמתום שנת המס שבשלה נתבע המענק, עד יום 30 בספטמבר בשנת המס העוקבת, ורשאי המנהל להאריך את התקופה להגשת התביעה לפי פסקת משנה זו, אם סבר כי הדבר צודק בנסיבות העניין, עד למועד שלא יאוחר משנתיים מתום שנת המס שבשלה נתבע המענק; (ב) העצמאי הגיש דוח עצמאי מקוון עד יום 31 במאי בשנת המס העוקבת לפי הוראות סעיף 131 (ב 2) לפקודה, כפי שיורה המנהל; (ג) היתה לעצמאי גם הכנסת עבודה - כל מעביד ששילם לו הכנסה כאמור הגיש למנהל דוח מעביד מקוון, לפי הוראות סעיף 166 לפקודה, ואם היה המעביד יחיד שהעסיק את העצמאי במשק ביתו הפרטי - המעביד דיווח על הכנסתו של העצמאי למוסד לביטוח לאומי, הכל לפי הוראות סעיף 7(א)(2); (3) קבע המנהל את זכותו של עצמאי למענק כאמור בסעיף 9, יחולו לגבי סכום המענק הוראות אלה: (א) בשנת המס העוקבת ובשלוש שנות המס שלאחריה (בפרק זה - שנות הקיזוז), יקוזז המענק כנגד המס שהעצמאי חייב בו בשל הכנסה מכל מקור שהוא, לרבות שבח, שהפיק בשנת המס שבשלה נתבע המענק ובשלוש שנות המס שלאחריה (בפרק זה - שנות ההפקה); (ב) לא קוזז כל סכום המענק בשנות הקיזוז כאמור בפסקת משנה (א), ישולם לעצמאי, באמצעות רשות המסים בישראל, סכום המענק שנותר לאחר הקיזוז כאמור בפסקת המשנה האמורה (בפסקה זו - סכום ההפרש), בניכוי 25% מסכום ההפרש; סכום הפרש ישולם לחשבון הבנק של העצמאי, שעליו הודיע בתביעה שהגיש לפי פסקה (2)(א), ב 15- ביולי בשנת המס הראשונה שלאחר שנות הקיזוז; (ג) קיזוז כאמור בפסקת משנה (א) ייעשה אם העצמאי הגיש דוח עצמאי מקוון לפי סעיף 131 (ב 2) לפקודה, לגבי שנת המס שלפני שנת המס שבה מבוצע הקיזוז, והוראות פסקת משנה(ב) יחולו אם העצמאי הגיש דוח עצמאי מקוון לגבי כל אחת משנות ההפקה; (ד) הוראות פסקאות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו אם פנקסיו של העצמאי לשנת המס בשלה נתבע המענק נקבעו כבלתי קבילים קביעה שאינה ניתנת לערר או לערעור. (ג) עצמאי, שהיתה לו גם הכנסת עבודה ממוצעת שסכומה עולה על 1,725 שקלים חדשים, בשנת המס, לא יחולו עליו הוראות פרק זה, ויחולו עליו, לגבי אותה שנת מס, הוראות פרק ב'; לעניין זה, "הכנסת עבודה ממוצעת" - סך כל הכנסת העבודה בשנת המס כשהוא מחולק במספר חודשי העבודה בפועל באותה שנת מס. 18 . תקנות לעניין מענק לעצמאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצוען של הוראות פרק זה, לרבות לעניין - (1) דרכי הוכחה בדבר מועד פתיחת עסק, תחילת עיסוק במשלח יד, חדילה מעיסוק בעסק או במשלח יד, הכל לעניין ההגדרה "הכנסה חודשית ממוצעת"; (2) הוראות בדבר אי תחולת הוראת סעיף 17 (ב)(3)(ג) לגבי מי שאינו חייב בהגשת דוח שנתי כמשמעותו בסעיף 131 לפקודה, לפי סעיף 134 א לפקודה; (3) הוראות ותיאומים נדרשים לעניין תשלומי יתר של מס שקוזז ושל החזר סכום ההפרש, כאמור בסעיף 17 (ב)(3)(א) ו-(ב), לרבות לעניין דחיית שנות הקיזוז, דחיית שנת התשלום של סכום ההפרש, הקטנת המענק הניתן לקיזוז ולתשלום לפי הוראות הסעיף האמור, והכל אם פקיד השומה פעל בהתאם לסמכותו הקבועה בחלק ט' לפקודה, והמנהל נוכח כי סכום המענק שנקבע לפי הוראות פרק זה גבוה מסכום המענק שהעצמאי זכאי לו, או אם פנקסיו של העצמאי נקבעו כבלתי קבילים קביעה שאינה ניתנת לערר או לערעור, לאחת או יותר משנות הקיזוז; (4) הוראות ותיאומים נדרשים, לרבות תנאים נוספים לתחולת הוראות פרק זה, בנוגע לאופן קביעת הכנסתם של המפורטים להלן, ובנוגע לדרכי הוכחתה, לרבות דוחות נוספים או מידע נוסף שיידרשו לגבי כל אחד מאלה: (א) עצמאי שהוא שותף בשותפות; (ב) עצמאי שהוא חבר קיבוץ או חבר אגודה שיתופית, אשר בחישוב הכנסתו חלות הוראות סעיפים 54 עד 62 לפקודה, לפי העניין; (ג) עצמאי שהוא חבר בחברת מעטים, כמשמעותה בסעיף 64 לפקודה; (ד) עצמאי שהוא הנישום בחברה משפחתית; בפסקה זו, "נישום" ו"חברה משפחתית" - כמשמעותם בסעיף 64 א לפקודה; (ה) עצמאי שהכנסת בן זוגו באה ממקור הכנסה המפורט בסעיף 66 (ד)(1) עד (3) לפקודה; (ו) עצמאי שעובד יחד עם בן זוגו במקום עיסוק קבוע, כהגדרתו בסעיף 66 (ה)(1) לפקודה; (ז) עצמאי שהוא בעל שליטה בחברה נשלטת זרה; בפסקה זו, "בעל שליטה" ו"חברה נשלטת זרה" - כמשמעותם בסעיף 75 ב לפקודה. פרק ד': הוראות כלליות 19 . סמכויות המנהל (א) סמכויות המנהל לפי פרק שני לחלק ח' לפקודה, יהיו נתונות לו ככל שנדרש לצורך ביצוע הוראות חוק זה, בשינויים המחויבים. (ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א) ועל אף הוראות כל דין, רשאי המנהל לקבל מאת המוסד לביטוח לאומי כל מידע מסוג שקבע שר האוצר, בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ושר המשפטים, אשר הגיע אל המוסד לביטוח לאומי אגב ביצוע תפקידו, והנדרש למנהל לצורך מילוי תפקידו לפי חוק זה, והכל באופן ובמועד שקבע שר האוצר כאמור. 20 . סמכויות חקירה וחיפוש מי שהוסמך לפי סעיף 227 לפקודה יהיו נתונות לו הסמכויות כאמור באותו סעיף לשם מניעת עבירות לפי חוק זה או לשם גילוין. 21 . רשות לייצג סעיף 236 לפקודה יחול על ייצוג עובד ועצמאי לעניין חוק זה, בשינויים המחויבים. 22 . המצאת הודעות על המצאת הודעות לפי חוק זה יחולו הוראות סעיף 238 לפקודה. 23 . ביצוע ותקנות שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה. פרק ה': תיקונים עקיפים - דיווח מקוון 24. (שולב בפקודת מס הכנסה) 25. (שולב בחוק בתי משפט לעיניינים מנהליים התש"ס-2000) פרק ו': תחילה, תחולה והוראות שעה 26 . פרק ב' - תחילה, תחולה, הוראות שעה ותקנות ראשונות (תיקון: תשס"ח, תשס"ט) 2 (א) תחילתו של פרק ב' ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) או במועד כניסתן לתוקף של תקנות שהותקנו לפי סעיף 19 (ב), לפי המאוחר, והוראות הפרק האמור הנוגעות לתשלום מענק יחולו בעד חודשי עבודה בפועל של עובד בשנת המס 2007 או בשנת המס הראשונה שבו חל מועד כניסתן לתוקף של תקנות כאמור, לפי המאוחר, ואילך. (ב) תקנות ראשונות לפי סעיף 19 (ב) יובאו לאישור ועדת הכספים של הכנסת בתוך ארבעה חודשים מיום תחילתו של חוק זה. (ג) על אף הוראות פרק ב' ובכפוף להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), בכל אחת משנות המס 2008 עד 2011, ישולם מענק בעד חודש עבודה בפועל בשנת המס שקדמה לה רק לעובד שכתובת מגוריו, לפי מרשם האוכלוסין כמשמעתו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 (להלן - חוק מרשם האוכלוסין), ביישוב שאזור בו נקבע לפי סעיף 59(א) לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004 (להלן - חוק המדיניות הכלכלית), לעניין שילוב מקבלי גמלאות בעבודה; (ד) לגבי מענק המשולם לעובד בעד חודשי עבודה בפועל בשנת המס 2007, ייקראו סעיפים אלה כך: (1) בסעיף 7(א), בפסקה (1), במקום "30 בספטמבר" יבוא "31 בדצמבר", בפסקה (2), במקום "30 באפריל" יבוא "30 ביוני" ובפסקה (3), במקום הסיפה החל במילים "דו"ח עצמאי מקוון" יבוא, "דו"ח כאמור"; (2) בסעיף 12, פסקה (1) - תימחק בפסקה (2), במקום "עד יום 30 ביוני" יבוא "עד יום 31 באוגוסט"; (3) בסעיף 166 לפקודה, במקום " 30 באפריל" יבוא " 30 ביוני". (3א) הוגשה התביעה עד יום 31 בדצמבר בשנת המס העוקבת, ישולם המענק בתשלום אחד, ב-15 באפריל בשנת המם שלאחר שנת המס העוקבת. (ה) על אף הוראות סעיף קטן (ג), בכל אחת משנות המס 2010 ו- 2011 ישולם מענק בעד חודשי עבודה בפועל בשנת המס שקדמה לה (בסעיף קטן זה - שנת המס הקודמת), לפי הוראות פרק ב', גם לעובד שלא מתקיים בו האמור באותו סעיף קטן, ובלבד שמתקיימים בו כל אלה: (1) היה לו, בשנת המס הקודמת, ילד אחד לפחות שטרם מלאו לי שנתיים; (2) התקיימו בו, בשנת המס הקודמת, התנאים המזכים במחצית נקודת זיכוי או יותר לפי סעיפים 40(ב)(1) או 66(ג)(3) לפקודה.; 27 . פרק ג' - תחילה, תחולה והוראת שעה (תיקון: תשס"ח, תשס"ט) (א) תחילתו של פרק ג' ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009), והוראותיו יחולו בעד הכנסה חודשית ממוצעת שהופקה בשנת המס 2008 ואילך. (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), לגבי כל אחת משנות המס 2008 עד 2009 יחולו הוראות פרק ג' בעד הכנסה חודשית ממוצעת שהופקה באותה שנת מס רק בידי עצמאי שכתובת מגוריו, לפי מרשם האוכלוסין כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, ביישוב שאזור בו נקבע לפי סעיף 59(א) לחוק המדיניות הכלכלית, לעניין שילוב מקבלי גמלאות בעבודה. (ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), לגבי כל אחת משנות המס 2009 ו- 2010 יחולו הוראות פרק ג, בעד הכנסה חודשית ממוצעת שהופקה באותה שנת מס בידי עצמאי, גם אם לא מתקיים בו האמור באותו סעיף קטן, ובלבד שמתקיימים בו כל אלה: (1) יש לו באותה שנת מס, ילד אחד לפחות שטרם מלאו לו שנתיים; (2) מתקיימים בו, באותה שנת מס, התנאים המזכים במחצית נקודת זיכוי או יותר לפי סעיפים 40(ב)(1) או 66(ג)(3) לפקודה. 28. (שולב בפקודת מס הכנסה) 1ס"ח תשס"ח, 84, 796; תשס"ט, 152, 264. י"פ תשס"ח, 4822; תשס"ט, 5443. 2 סעיף 5 (ב) לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 170), התשס"ט- 2009 (ס"ח תשס"ט 152) קובע לגבי תיקון סעיפים 26 ו- 27: "5. תחילה ותחולה (ב) סעיף 26(ה) לחוק להגדלת שיעור ההשתפות, כנוסחו בסעיף 4(1) לחוק זה, יחול לגבי מענק המשתלם בעד חודשי עבודה בפועל בשנות המס 2009 ו- 2010. (ג) סעיף 27(ג) לחוק להגדלת שיעור ההשתפות, כנוסחו בסעיף 4(2) לחוק זה, יחול לגבי הכנסה חודשית ממוצעת שהופקה בשנות המס 2009 ו- 2010. 3 סעיף 164 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנת 2009 ו- 2010), התשס"ט -2009 (ס"ח תשס"ט , 264) קובע: "164. סימן א- תחולה (א) סעיף 26(ג) לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות, כנוסחו בסעיף 163(1) לחוק זה, יחול לגבי מענק המשתלם בעד חודשי עבודה בפועל בשנות המס 2003 ו-2010. (ב) סעיף 27(ב) לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות, כנוסחו בסעיף 163(2) לחוק זה, יחול לגבי הכנסה חודשית ממוצעת שהופקה בשנות המס 2009 ו-2010.מס הכנסה שלילימיסיםמס הכנסהחוק