חוק לעידוד השקעות (חברות עתירות הון), תש"ן-1990

חוק לעידוד השקעות (חברות עתירות הון), תש"ן-1990 1. הגדרות בחוק זה - "חברה עתירת הון" - חברה שנתמלאו לגביה כל אלה: (א) הון המניות הנפרע שלה הוא לפחות 30 מיליון דולר של ארצות הברית של אמריקה, ו-75% לפחות ממנו משמש בפעילויות מזכות או מושקע בהשקעות מזכות; (ב) במסמכי היסוד של החברה, ובתשקיף או בפרוספקט או במסמך דומה אחר שאושרו בידי רשות מוסמכת ושבהם הוצעו לציבור מניות של החברה, נקבע כי רק תושבי חוץ רשאים לרכוש מניות בחברה; (ג) מטרותיה הן לעסוק בישראל בפעילויות מזכות או להשקיע בחברות תושבות ישראל שעיקר עיסוקן הוא פעילויות מזכות; (ד) החברה אושרה כחברה עתירת הון לענין חוק זה לפי סעיף 2; (2) "הכנסה מזכה" - הכנסה מפעילות מזכה או ממימוש השקעה מזכה; (3) "פעילות מזכה" - הקמה או הרחבה של מפעלים בישראל בתחומי תעשיה, חקלאות, תיירות, תחבורה, בנייה, מים, אנרגיה, תקשורת או מיחשוב, או מחקר ופיתוח בתחומים האמורים; לענין זה, "תקשורת" - תשתית פיסית להעברת מידע; (4) "השקעה מזכה" - השקעה של חברה עתירת הון בחברה תושבת ישראל שעיקר עיסוקה הוא בפעילויות מזכות, בדרך של רכישת מניות שהקצתה לה חברה כאמור, ובלבד שההשקעה כולה תשמש רק לפעילויות מזכות; (5) "מס שבח מקרקעין" ו"שבח ריאלי" - כמשמעותם בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963; (6) "נכס" - כל רכוש, בין מקרקעין ובין מיטלטלין, ולרבות זכות; (7) שאר המונחים - כמשמעותם בפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה). 2. סמכות לאשר חברה עתירת הון (תיקון: תשנ"ג) שר האוצר רשאי לאשר עד יום כ"ח בטבת התשנ"ה (31 בדצמבר 1994) שחברה פלונית היא חברה עתירת הון לענין חוק זה, ורשאי הוא להתנות את האישור בתנאים. 3. הזכות להטבות חברה עתירת הון ובעלי מניותיה יהיו זכאים להטבות לפי חוק זה. 4. מס ריווח הון ומס שבח (א) הכנסתה של חברה עתירת הון ממכירת מניות שהוקצו לה במסגרת השקעה מזכה, יראוה כריווח הון. (ב) חברה עתירת הון שהיה לה ריווח הון ריאלי כאמור בסעיף קטן (א) או ריווח הון ריאלי או שבח ריאלי ממכירת נכס ששימש אותה רק במסגרת פעילות מזכה, תהיה חייבת עליו מס בשיעור שלא יעלה על 25%. (ג) מס מופחת כאמור בסעיף זה ובסעיף 5 יחול במשך שלושים שנים החל בשנה שבה אושרה החברה כחברה עתירת הון. (ד) סמכות שר האוצר לפי סעיף 16א לפקודה תחול לגבי כל חברה עתירת הון, וכן לענין מס שבח מקרקעין ששילמה החברה בשל מכירת נכס ששימש אותה רק במסגרת פעילות מזכה. 5. מס הכנסה ומס חברות (א) על אף האמור בכל דין, שיעור המס שחברה עתירת הון תהיה חייבת על הכנסתה המזכה לא יעלה על 25%, ולגבי הכנסה מדיבידנד שמקורו בהשקעה מזכה - על 15%. (ב) על אף האמור בכל דין, שיעור המס על דיבידנד שחילקה חברה עתירת הון תושבת ישראל יהא 25%; הוראה זו לא תחול לגבי דיבידנד שחולק מתוך דיבידנד שקיבלה החברה עתירת ההון. (ג) חברה עתירת הון שחילקה דיבידנד תהא זכאית להחזר מס חברות ששילמה על ההכנסה שממנה חולק הדיבידנד, ובלבד שסך כל מס החברות ששילמה החברה על ההכנסה שממנה חולק הדיבידנד, בתוספת סך כל מס ההכנסה ששולם בישראל על הדיבידנד, לא יפחת, לאחר ההחזר, מ-25% מההכנסה האמורה; האמור בסעיף זה יחול רק לגבי דיבידנד שחולק למי שהיה תושב חוץ בעת שרכש את המניה. 6. פטור ממס על מכירת מניה ריווח הון ממכירת מניה בחברה עתירת הון תושבת חוץ, יהא פטור ממס אם המוכר היה תושב חוץ בעת שרכש את המניה; הועברה המניה בירושה - יחול הפטור אם המוריש היה תושב חוץ בעת שרכש את המניה. 7. פעילויות מזכות שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת רשאי לקבוע סוגי פעילויות והשקעות מזכות נוספות שיראו אותן כפעילויות והשקעות מזכות, דרך כלל או לגבי סוגי חברות או לגבי חברה פלונית. 8. פטור ממסים אחרים פרט למסים הקבועים בחוק זה, חברה עתירת הון לא תהיה חייבת בכל מס או מילווה חובה על הכנסה מזכה, על דיבידנד שמקורו בהשקעה מזכה ועל ריווח הון ממכירת נכס ששימש את החברה רק במסגרת פעילות מזכה. 9. פטור ממס בולים (א) הוגשה בקשה לאישור חברה כחברה עתירת הון, ונתקיימו התנאים שבפסקאות משנה (ב) ו-(ג) להגדרת חברה עתירת הון, רשאי שר האוצר להורות על דחיה של תשלום מס בולים החל על מסמכי היסוד ועל דו"ח הקצאת מניות של החברה, עד למתן ההחלטה לפי סעיף 2. (ב) אישר שר האוצר חברה כחברה עתירת הון לפי סעיף 2, יהיו המסמכים המפורטים בסעיף קטן (א) פטורים ממס בולים. 10. הפחתת שיעור (א) הנציב רשאי לקבוע כי יראו חברה פלונית כחברה עתירת הון גם אם שיעור ההון שהושקע בפעילויות מזכות ובהשקעות מזכות היה נמוך מ-75% בשנת המס שבה אושרה לפי סעיף 2. (ב) הנציב רשאי לקבוע דרך ייחוס ההוצאות לחברה עתירת הון שהיו לה בשנת המס הכנסות מזכות והכנסות אחרות. 11. ביצוע ותקנות (א) שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו ולאכיפתו. (ב) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות כללי ניכוי במקור מדיבידנד ששילמה חברה עתירת הון לתושב חוץ. (ג) שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת רשאי להאריך את התקופה הקבועה בסעיף 2 עד יום כ"ח בטבת התשנ"ה (31 בדצמבר 1994). 12. ביטול חוק לעידוד השקעות (חברות עתירות הון), התשל"ד-1973 (ס"ח התשל"ד, 18) - בטל, אך הוראותיו ימשיכו לחול לגבי חברה שאושרה לפיו. 1 ס"ח תש"ן, 170; תשנ"ג, 372.עידוד השקעות הוןחוקהשקעות