חוק לקיום צווים לפי תקנות-שעת-חירום בדבר תפיסת מקרקעים (שיכון מוסדות המדינה בירושלים), תש"י-1950

חוק לקיום צווים לפי תקנות-שעת-חירום בדבר תפיסת מקרקעים (שיכון מוסדות המדינה בירושלים), תש"י-1950 1. שמירת תוקף צווים על אף פקיעת תקפן של תקנות-שעת-חירום בדבר תפיסת מקרקעים (שיכון מוסדות המדינה בירושלים), תש"י-1950 (להלן: "התקנות"), צו שניתן על פי התקנות ושהיה בר תוקף ערב פקיעת תקפן - יעמוד בתקפו, ויהא דינו לכל דבר, כאילו לא פקע תוקף התקנות, וכאילו הוארך תקפן עד שתפורסם הכרזה, בהתאם לסעיף 9(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, כי חדל מצב החירום להתקיים; וכל ההוראות של התקנות יחולו בהתאם לכך; ולממונה על מחוז ירושלים יהיו, לגבי הצו ולגבי המקרקעים שהצו חל עליהם, כל הסמכויות הנתונות לרשות המוסמכת לפי התקנות. 2. תחילת תוקף תקפו של חוק זה הוא מיום ז' בסיון תש"י (23 במאי 1950). 1 ס"ח תש"י, 146. מקרקעיןחוקירושליםצוויםשעת חירום