חוק לתיקון דיני הקנין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס), התש"ס-1999

חוק לתיקון דיני הקנין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס), התש"ס-1999 1. מטרת החוק מטרת חוק זה להתאים את חוקי הקנין הרוחני לדרישות הסכם ארגון הסחר העולמי בדבר היבטים הקשורים לזכויות בקנין רוחני (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods - (TRIPS) (להלן - הטריפס)".* פרק א': זכויות יוצרים 2. (שולב בפקודת זכות יוצרים) 3. (שולב בחוק זכות יוצרים, 1911) פרק ב': מדגמים 4. (שולב בפקודת הפטנטים והמדגמים) פרק ג': פטנטים 5. (שולב בחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967) פרק ד': סימני מסחר 6. (שולב בפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972) פרק ה': כינוי מקור 7. (שולב בחוק הגנת כינויי מקור, התשכ"ה-1965) 8. (שולב בפקודת סימני סחורות) פרק ו': תיקון חוק זכויות מבצעים ומשדרים 9. (שולב בחוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984) פרק ז': ייבוא וייצוא אסורים 10. (שולב בפקודת המכס) פרק ח': תחילה, תחולה והוראות מעבר 11. תחילה תחילתו של חוק זה ביום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) (להלן - יום התחילה). 12. תחולה והוראות מעבר א) הוראות סעיף 3ו-1 לפקודת זכות יוצרים כנוסחן בסעיף 2(3) לחוק זה לא יחולו על השכרת תוכנה של מחשב שנרכשה לפני יום התחילה. (ב) על רשיון כפיה שניתן לפני יום התחילה יחולו הוראות חוק הפטנטים, התשכ"ז1967, כנוסחן לפני יום התחילה. (ג) מי שהגיש לפני יום התחילה בקשה לרישום, וביום התחילה טרם ניתנה החלטה סופית בבקשתו, רשאי, בתוך שלושה חודשים מיום התחילה, לבקש לתקן את הבקשה כך שתותאם להוראות החוק החל לגביה כנוסחן בחוק זה; בסעיף זה, "בקשה לרישום" - בקשה לרישום מדגם לפי פקודת הפטנטים והמדגמים, בקשה לרישום פטנט לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967, ובקשה לרישום סימן מסחר לפי פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972. * ההסכם מופקד במשרד התעשיה והמסחר וכל אדם רשאי לעיין בו. 1 ס"ח תש"ס, 44. חוזהקניין רוחניהסכם טריפסחוק