חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (התחלת כהונה), התשנ"ד-1994

חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (התחלת כהונה), התשנ"ד-1994 1. תיקון פקודת העיריות - מס' 50 בפקודת העיריות, במקום סעיף 24 יבוא: "24. התחלת כהונה (א) מועמדים בבחירות למועצה שפקיד הבחירות הכריז עליהם כמי שנבחרו חברי מועצה לפי סעיף 46 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן - חוק הבחירות), או שנקבעו כחברי המועצה בפרוטוקול שנוהל לפי סעיף 66 לחוק הבחירות, יתחילו לכהן 21 ימים לאחר יום הבחירות; התקיימו בחירות חוזרות לראשות העיריה לפי סעיף 9(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975, יתחילו המועמדים האמורים לכהן 21 ימים לאחר יום הבחירות החוזרות. (ב) המועצה תקיים את ישיבתה הראשונה תוך 14 ימים מיום התחלת כהונתם של חברי המועצה כאמור בסעיף קטן (א)." 2. תיקון חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) - מס' 11 בסעיף 12 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975, במקום "למחרת יום פרסום תוצאות הבחירות" יבוא "21 ימים לאחר יום בחירתו". 3. החלה על מועצות מקומיות שר הפנים יחיל בצו את הוראות סעיף 1, בהתאמות הנדרשות על המועצות המקומיות. 1 ס"ח תשנ"ד, 262.רשויות מקומיותחוק