חוק לתיקון פקודת הפיצויים לעובדים, תשי"ב-1952

חוק לתיקון פקודת הפיצויים לעובדים, תשי"ב-1952 (הנוסח שולב בפקודה העיקרית). סמכות לשנות סכומים שבתוספת הראשונה שר העבודה רשאי, באישור ועדת העבודה של הכנסת, לשנות בתקנות כל סכום שבתוספת הראשונה לפקודה, בשים לב לתנודות בשכר העבודה. 3. הוראת מעבר (א) אירעה חבלה לפני יום תחילת תקפו של חוק זה וסכום הפיצויים לפי הפקודה לא נקבע קביעה סופית לפני אותו יום - ייקבעו סכום הפיצויים החד פעמיים ותוספת הילדים, במקרה של מות העובד, כאילו היה חוק זה בתקפו ביום החבלה; אירעה חבלה לפני יום תחילת תקפן של תקנות לפי סעיף 2 וסכום הפיצויים לפי הפקודה לא נקבע סופית לפני אותו יום - ייקבע סכום הפיצויים החד פעמיים ותוספת הילדים, במקרה של מות העובד, כאילו היו התקנות בתקפן ביום החבלה. ב) עובד שהיה ביום תחילת תקפו של חוק זה, או ביום שלאחר מכן, זכאי לפי הוראות הפקודה, לתשלום שבועי בעד אי כושר עבודה, מחמת חבלה שאירעה לפני תחילת תקפו של חוק זה, יהיה זכאי לגבי התקופה שלאחר תחילת תקפו לקבל תשלומים שבועיים לפי הוראות חוק זה; עובד שהיה ביום תחילת תקפן של תקנות לפי סעיף 2, או ביום שלאחר מכן, זכאי לפי הוראות הפקודה, לתשלום שבועי בעד אי כושר עבודה, מחמת חבלה שאירעה לפני תחילת תקפן של התקנות, יהיה זכאי לגבי התקופה שלאחר תחילת תקפן לקבל תשלומים שבועיים לפי הוראות התקנות. 1 ס"ח תשי"ב, 293.פיצוייםחוק