חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 82), התש"ן-1990

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 82), התש"ן-1990 1. תיקון סעיף 3 בפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), בסעיף 3(י), במקום 45% יבוא 40%. 2. תיקון סעיף 91 בסעיף 91(א) לפקודה, במקום 45% יבוא 40%. 3. תיקון סעיף 126 בסעיף 126(ב) לפקודה, בסופו יבוא: "וכן לא תיכלל הכנסה שנקבע לגביה שיעור מס מיוחד". 4. ביטול סעיפים 127, 128 ו-129א סעיפים 127, 128 ו-129א לפקודה - בטלים 5. (שולב בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963) 6. (שולב בחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ"א-1961) 7. (שולב בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959) 8. תחולה תחולתם של סעיפים 1 עד 7 החל בשנת המס 1992. 9. הוראות מעבר (א) בתקופה שמיום 1 ביולי 1990 ועד תום שנת המס 1991 (להלן - תקופת המעבר), יקראו את סעיף 3(י) לפקודה כאילו במקום 45% נאמר - (1) בתקופה שמיום 1 ביולי 1990 ועד תום שנת המס 1990 (להלן - מחצית שנת המס 1990) - 42%; (2) בשנת המס 1991 - 41% (ב) לגבי תקופת המעבר יקראו את סעיף 91(א) לפקודה כאילו במקום 45% נאמר - (1) במחצית שנת המס 1990 - 42% (2) בשנת המס 1991 - 41% (ג) לגבי תקופת המעבר יקראו את סעיף 127(א) לפקודה כאילו במקום 1/3% 8 נאמר - (1) במחצית שנת המס 1990 - 1/3% 3; (2) בשנת המס 1991 - 2/3% 1. (ד) לגבי תקופת המעבר יקראו את סעיף 127(ד) לפקודה כאילו במקום 1/3% 8 מסכום נאמר "סכום" ואחרי "בסעיפים האמורים" נאמר "מוכפל בשיעור המס הקבוע בסעיף קטן (א)". (ה) לגבי תקופת המעבר יקראו את סעיף 128(ב) לפקודה כאילו במקום 1/3% 8 ממנה נאמר "הקבוע בסעיף 127(א) לאותה שנת מס". (ו) (שולב כהערה לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963) (ז) (שולב כהערה לחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ"א-1961) 10. הסמכה נציג מס הכנסה יקבע בכללים את דרך ייחוס ההכנסה החייבת של חברות בשנת המס 1990 לתקופה שלפני 1 ביולי 1990 ולתקופה שלאחריה ואת התיאומים שייעשו לשם קביעת הכנסתן. 1 ס"ח תש"ן, 137. מיסיםמס הכנסהחוקחוקי מס הכנסה