חוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל, התשמ"ג-1983

חוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל, התשמ"ג-1983 81-1. (נוסח הסעיפים שולב בפקודה). 82. (נוסח הסעיף שולב בפקודת החברות, 1929). 83. (נוסח הסעיף שולב בחוק הריבית (שינוי שיעורים), תשל"ג1972-). 84. תחולה והוראות מעבר (א) חוק זה יחול גם על בקשות התלויות ועומדות ביום תחילתו בפני בית המשפט, וכן על הליכי פשיטת רגל שהחלו ולא הסתיימו לפני תחילתו. (ב) ההוראות שבתוספות לפקודה יראו אותן כתקנות שהותקנו לפי סעיף 242 לפקודה והן יעמדו בתקפן במידה שלא יתוקנו או יבוטלו בתקנות לפי הסעיף האמור. 85. תחילה תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו. 1 ס"ח תשמ"ג, 66.חוקפשיטת רגל