חוק מחיקת הרשעות, התשמ"ב-1982

חוק מחיקת הרשעות, התשמ"ב-1982 1. הגדרות לענין חוק זה - "קביעה או צו" - קביעה לפי סעיף 24 או צו לפי סעיף 26 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971. "הרשעה" - לרבות קביעה או צו; "הרשעה בעבירה נוספת" - למעט הרשעה בעבירת קנס, הרשעה בעבירת תעבורה שאין בה נזק לגוף, וקביעה או צו. 2. מחיקת הרשעה (א) מי שנתקיימו בו שניים אלה - (1) לפני יום כ"ח באייר התשכ"ז (7 ביוני 1967) הורשע בעבירה, ועד אותו יום גמר לשאת את ענשו; (2) מהיום האמור ועד תחילתו של חוק זה לא הורשע בעבירה נוספת, יראו את הרשעתו כהרשעה שנמחקה, ויחול לענינה האמור בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן - חוק המרשם הפלילי) על הרשעות שנמחקו. (ב) לענין סעיף קטן (א)(1) יהיה גמר נשיאת העונש - (1) במאסר - בתום שני שלישים מתקופת המאסר שהוטלה; (2) במאסר על תנאי - ביום חלוף תקופת התנאי; (3) במבחן - ביום תום תקפו של צו המבחן; (4) בקנס - ביום גזר הדין, אלא אם ידוע למשטרה שהקנס לא שולם, כולו או מקצתו. 3. מחיקת הרשעה של קטין מי שנתקיימו בו שלושה אלה - (1) הרשעתו היתה אחת מאלה: (א) הרשעה בעבירה שעבר בטרם מלאו לו ארבע עשרה שנים; (ב) הרשעה בעוון שעבר בטרם מלאו לו שש עשרה שנים; (ג) קביעה או צו; (2) ביום תחילתו של חוק זה עברו עשר שנים מהרשעתו; (3) עד תחילתו של חוק זה לא הורשע בעבירה נוספת, יראו את הרשעתו כהרשעה שנמחקה ויחול לענינה האמור בחוק המרשם הפלילי על הרשעות שנמחקו. 4. חזקת תחולה הוראות סעיפים 2 ו-3 יחולו על אף האמור בסעיף 28 לחוק המרשם הפלילי. 5. סייגים למחיקה על אף האמור בסעיפים 2 ו-3 לא תהיה מחיקת הרשעה - (1) בעבירות האמורות בסעיף 17 לחוק המרשם הפלילי; (2) לגבי מי שתלוי ועומד נגדו כתב אישום או מתנהלת נגדו חקירה פלילית, למעט בעבירת קנס ובעבירת תעבורה שאין בה נזק לגוף, אלא לאחר שנסתיים ההליך הפלילי בזיכוי או כתום שנה מתחילת החקירה אם לא הוגש כתב אישום. 6. ביצוע שר המשפטים ושר הפנים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות לביצועו, לרבות תקנות בדבר סדרי המחיקה במרשם הפלילי שמנהלת המשטרה. 7. תחילה תחילתו של חוק זה ביום כ"ח באייר התשמ"ב (21 במאי 1982). 1 ס"ח תשמ"ב, 167. משפט פליליהרשעהרישום פליליחוק