חוק מימי-חופין, תשי"ז-1956

חוק מימי-חופין, תשי"ז-1956 1. הגדרת מימי חופין (תיקון: תש"ן) (א) בסעיף 3 לחוק הפרשנות, התשמ"א-1981, בהגדרה של מימי חופין, במקום "ששה מילים" יבוא "שנים עשר מילים ימיים". (ב) על אף האמור בסעיף 1 לחוק הפרשנות, התשמ"א-1981, תחול ההגדרה של מימי חופין כאמור בסעיף קטן (א) גם על חיקוקים והוראות מינהל שניתנו לפני תחילת החוק האמור. 2. חלק מן הים של המדינה - מהו (תיקון: תש"ן) כל מקום בדין שנאמר בו, כי חלק מן הים הפתוח שעל חופי המדינה נכלל בתחומיה או חל עליו דין פלוני או סמכות לפי דין פלוני, ותחומו של אותו חלק לא נקבע או שנקבע במרחק שהוא פחות משנים-עשר מילים ימיים מנקודת השפל או מנקודה אחרת שבחוף - יהיה תחומו שנים-עשר מילים ימיים כאמור. 1 ס"ח תשי"ז, 2; תש"ן, 90. חוף היםשמירת הסביבה החופיתחוק