חוק מיסוי נקודות קיצבה (הוראת שעה), התשמ"ז-1987

חוק מיסוי נקודות קיצבה (הוראת שעה), התשמ"ז-1987 1. פרשנות בחוק זה תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), זולת אם יש בחוק זה הוראה מפורשת אחרת. 2. מיסוי נקודות קיצבה (תיקון: תשמ"ח) (א) על אף האמור בסעיף 116 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968, ובסעיף 9ב לפקודה - (1) סכומי נקודות הקיצבה שיחיד זכאי להם בתקופה שמיום 1 באפריל 1987 עד 31 בדצמבר 1987 על פי הפקודה ייחשבו כהכנסה חייבת אם יש לו בשנת המס 1987 הכנסה חייבת ששיעור המס החל עליה הוא 45% או יותר (להלן - הכנסה שולית); (2) סכומי נקודות הקיצבה שיחיד זכאי להם בשנת המס 1988 ייחשבו כהכנסה חייבת אם יש לו בשנת המס האמורה הכנסה שולית. (3) סכומי נקודות הקיצבה שיחיד זכאי להם בשלושת החדשים הראשונים של שנת המס 1989 ייחשבו כהכנסה חייבת אם יש לו בשנת המס האמורה הכנסה שולית. (ב) האמור בסעיף קטן (א) לא יחול על סכומי נקודות קיצבה המשולמים ליחיד לגבי חודש שבו הוא זכאי לתשלום סכומי נקודות קיצבה בשל יותר משלושה ילדים. (ג) סכומי נקודות קיצבה שהם הכנסה לפי סעיף קטן (א) לא יובאו בחשבון לענין ניכוי כלשהו המחושב כשיעור מההכנסה החייבת. (ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), מי שסכום ההכנסה השולית שלו בשנת המס 1987, 1988 או 1989, לפי הענין, נמוך מסכום נקודות הקיצבה שהוא זכאי להן, יהיה סכום המס שהוא חייב בו באותה שנת מס בשל נקודות הקיצבה שווה לסכום המס על הכנסתו השולית. 3. ניכוי במקור כל המשלם או אחראי לתשלומה של הכנסת עבודה העולה על הסכום הקבוע בסעיף 121(א)(1) לפקודה מחולק ב-12 והמשתלמת ליחיד בשל חודש שבו הוא זכאי לנקודות קיצבה בשל לא יותר משלושה ילדים, ינכה מהכנסת העבודה שהוא משלם את המס החל על סכומי נקודות הקיצבה כאילו היו הכנסת עבודה שהוא משלם; הוראה זו תחול גם על המדינה. 4. דו"ח נישום שחל עליו סעיף 2, ולא כלל בדו"ח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודה את נקודות הקיצבה שרואים אותן כהכנסה חייבת במס, רשאי פקיד השומה להוסיפן לדו"ח ויראו את הדו"ח כשומה עצמית גם לאחר ההוספה האמורה. 5. ביצוע ותקנות שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו. 1 ס"ח תשמ"ז, 99; תשמ"ח, 72. מיסיםחוק