חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (תיקון מס' 3), התשמ"ד-1984

חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (תיקון מס' 3), התשמ"ד-1984 23-1. (הנוסח שולב בחוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), (התשמ"ב-1982) (להלן - החוק העיקרי). 24. (הנוסח שולב בחוק כפקודת מס הכנסה). 25(א)25-(ט). (הנוסח שולב כהערות בחוק העיקרי). (י) לענין הגדרת הון עצמי, נתקבלה הלוואה כאמור בסעיף 1(1)(ו) לתוספת הראשונה לחוק העיקרי, חלק הון עצמי, שלפני התיקון בחוק זה היתה נחשבת כהון עצמי, בשנת המס 1983, שהפכה לשטר הון, לאיגרת חוב, או להון מניות נפרע, שהם בגדר הון עצמי, לא יאוחר מ-60 ימים מיום פרסומו של חוק זה, יראו אותם כהון עצמי מתחילת שנת המס 1983, או הונפקו עד תום שנת המס 1982 שטר הון או איגרות חוב, לתקופה של שבע שנים או יותר, שהיו בגדר הון עצמי לפני חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (תיקון), התשמ"ב-1982, יראו כהון עצמי מתחילת שנת המס 1983 את החלק משטר ההון שתקופת הפרעון שלו היא לאחר שלוש שנים מיום תחילת שנת המס 1982. (יא) נישום שנתחייב במס נוסף בשל הוראות חוק זה - (1) יהיה פטור מ-61% מהריבית והפרשי הצמדה וריבית בשל המס האמור - אם הוא חבר-בני-אדם, ומ-60% מהם - אם הוא יחיד, לגבי התקופה שמתום שנת המס שבשלה משתלם המס הנוסף ועד תום 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה, ובלבד שהריבית והפרשי הצמדה וריבית ששילם לא יותרו לו בניכוי; (2) תוך 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה יגיש דו"ח בו יפרט את המס שלפי החוק העיקרי לפני תיקונו בחוק זה ואת המס המגיע לפי חוק זה, וישלם עם הגשת הדו"ח האמור את הסכומים המגיעים ממנו; אין בהוראה זו משום דחיית המועד להגשת הדו"ח על פי סעיף 131 לפקודה; (3) לענין הפחתת סכום המקדמות כאמור בסעיף 190(א)(2) בשנת מס פלונית, שנעשתה בהתאם לחבות במס על פי הוראות החוק העיקרי לפני תיקונו בחוק זה, לא יובא בחשבון סכום מס נוסף שהנישום מתחייב בו על פי הוראות חוק זה. 1 ס"ח תשמ"ד, 112. אינפלציהמיסיםמס הכנסהחוקחוקי מס הכנסה