חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981

חוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א-1981 1. הגדרות בחוק זה - (1) תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), זולת אם יש הוראה מפורשת אחרת; (2) "שנת מס" - לרבות תקופת שומה מיוחדת; (3) דין קיבוץ כדין יחיד. 2. ניכוי מיוחד לחבר בני-אדם בחישוב הכנסתו החייבת של חבר בני-אדם מעסק בשנת המס 1980, יותר ניכוי השווה ל-20% מהונו העצמי, ובלבד שלא יעלה על 15% ולא יפחת מ-10% מהכנסתו החייבת בשנה האמורה; בסעיף זה, "הון עצמי" - כפי שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לתחילת שנת המס האמורה. 3. תנאים להתרת הניכוי (תיקון: תשמ"ב) הניכוי לפי סעיף 2 יותר לחבר בני-אדם רק אם עד יום ז' בניסן התשמ"ב (31 במרס 1982) יהוון רווחים בסכום השווה לסכום הניכוי האמור בדרך הנפקת מניות שאינן ניתנות לפדיון, ואם שוכנע הנציב שהיוון הוא בלתי אפשרי או שאיננו מספיק, יותר ניכויו של סכום שייקבע באחת הדרכים שלהלן או בשתיהן או בשילוב של היוון והדרכים שלהלן, הכל כפי שיורה הנציב: (א) סכום בגובה הרווחים שעד תום שנת המס 1981 תובטח אי חלוקתם בדרך שקבע הנציב; (ב) סכום בגובה סכום הגדלת ההון העצמי שנעשתה עד תום שנת המס 1982 על-ידי גיוס הון נוסף; (ג) לגבי אגודה שיתופית - סכום שאי חלוקתו תובטח בדרך שיקבע הנציב בהתייעצות עם רשם האגודות השיתופיות; 4. ניכוי מיוחד ליחיד בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד מעסק או משלח יד בשנת המס 1980, יותר ניכוי בשיעור של 10% מאותה הכנסה; הוראה זו תחול גם על חלקו של יחיד מהכנסת שותפות. 5. ניכוי מיוחד בענף הבניה עסק המדווח על הכנסותיו לפי שיטת העבודות הגמורות, יותר הניכוי לפי חוק זה כדי מחציתו בלבד. 6. שלילת הניכוי הניכוי לפי חוק זה לא יותר - (1) למוסד כספי כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; (2) לחברה תעשייתית שתבעה בשנת המס 1980 ניכוי בשל מלאי על פי סעיף 5א לחוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ"ט-1969; (3) לקיבוץ - על הכנסתו ממפעל תעשייתי שלגביה הוא תבע ניכוי בשל מלאי כאמור בפסקה (2); (4) לחברה בהשקעת חוץ הזכאית להטבות על פי הפרק השביעי לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959; (5) מהכנסה הנקבעת על בסיס מזומנים ואיננה הכנסה מקמעונאות או מחקלאות; ואולם הכנסה כאמור שהדו"ח השנתי לגביה לשנת המס נערך לצרכי מס על בסיס השיטה המצטברת לא יראוה כנקבעת על בסיס מזומנים אף אם הפנקסים נוהלו על פי שיטת המזומנים; (6) מהכנסה שמקורה בספנות; (7) מהכנסת יהלומן כמשמעותו בסעיף 130א לפקודה אשר בחר לנהל פנקסי חשבונות במטבע חוץ מעסקו ביהלומים. 7. סייג לניכוי הניכוי לפי חוק זה יותר רק למי שניהל פנקסים קבילים לשנת המס. 8. (הנוסח שולב בפקודת מס הכנסה) 9. (הנוסח שולב בחוק עידוד התעשיה (מיסים), תשכ"ט-1969). 10. תחולה (תיקון: תשמ"ב)2 תחולתו של סעיף 8 תהא כלהלן: (1) לגבי יחיד - (א) אם תבע ניכוי על פי סעיף 4 או על פי סעיפים 4 ו-5 - יחול לגביו סעיף 8 כפי שתוקן בחוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"ב-1982 (להלן - הוראת 1982), לגבי שנת המס 1980, ואם לא תבע ניכוי כאמור לא יחול לגביו סעיף 8 כאמור; (ב) אם תבע ניכוי על פי סעיף 3, או על פי סעיפים 3 ו-4 (2), להוראת 1982 - יחול לגביו סעיף 8, כפי שתוקן בהוראת 1982, לגבי שנת המס 1981 ואילך; אם לא תבע ניכוי כאמור לא יחול לגביו סעיף 8 כאמור והריבית שלא יותר לו ניכויה לפי סעיף 19 לפקודה תוקטן ב-12%, ואם מרבית הכנסתו היא הכנסה לפי סעיף 2(8) לפקודה - ב- 20%; (2) לגבי חבר-בני-אדם - (א) אם תבע ניכוי על פי סעיף 2, או על פי סעיפים 2 ו-5 - יחול לגביו סעיף 8 למעט סעיף קטן (א)(2) לגבי שנת המס 1980, ואם לא תבע ניכוי כאמור - לא יחול לגביו סעיף 8 כאמור; (ב) אם תבע ניכוי על פי סעיף 2, או על פי סעיפים 2 ו-4, להוראת 1982 - יחול לגביו סעיף 8, כפי שתוקן בהוראת 1982, למעט סעיף קטן (א)(2) לגבי שנת המס 1981 ואילך, ואם לא תבע ניכוי כאמור יחול לגביו סעיף 8 כולל סעיף קטן (א) (2) לגבי שנת המס 1981 ואילך. ס"ח תשמ"א, 288; תשמ"ב, 210; ק"ת תשמ"ב, 607, 229. סעיף 13(א) לחוק מס הכנסה (ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה) (הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"ב-1982 (ס"ח תשמ"ב, 208) (להלן - החוק המתקן) קובע כי תחילת החוק המתקן הוא לגבי שנת המס 1980 ואילך. אינפלציהמיסיםמס הכנסהחוקחוקי מס הכנסה