חוק מס עזבון (ביטול), התשמ"א-1981

חוק מס עזבון (ביטול), התשמ"א-1981 חוק מס עזבון, התשי"ט-1949 (להלן - חוק מס עזבון) - בטל. (שולב בפקודת מס הכנסה). (שולב בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963). תחולה (תיקון: תשמ"ח) תחולתו של סעיף 1 - לגבי עזבון של מי שנפטר אחרי כ"ה באדר ב' התשמ"א (31 במרס 1981). החל ביום י"א בטבת התשמ"ח (1 בינואר 1988) תהיה תחולתו גם לגבי עזבון של מי שנפטר לפני היום האמור, ובלי לגרוע מכלליות האמור יחולו הוראות אלה: (1) סכום ששולם לפי חוק מס עזבון בחסר או ביתר, לא ייגבה ולא יוחזר; (2) זכות או חיוב לפי חוק מס עזבון - בטלים; (3) דין וחשבון שהוגש לפי חוק מס עזבון ולא נעשתה לפיו, לפני יום י"א בטבת התשמ"ח (1 בינואר 1988), שומה סופית שאין עליה עוד זכות השגה או ערעור, יראוהו כאילו לא הוגש; 4) הערת אזהרה שנרשמה בפנקס המתנהל בלשכת רישום מקרקעין בשל חוב מס עזבון - תימחק; (5) השגה או ערעור לפי חוק מס עזבון - לא יידונו עוד. 1 ס"ח תשמ"א, 160; תשמ"ח, 14. מס ירושה / מס עזבוןעיזבוןמיסיםחוק