חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 16), התשמ"א-1981

חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 16), התשמ"א-1981 40-1. (נוסח הסעיפים שולב בחוק העיקרי). 41. (נוסח הסעיפים שולב בחוק מס שבח מקרקעין). 42. תחילה ותחולה חוק זה יחול לגבי שנת המס 1981 ואילך, ואולם - (1) לענין המס בשל קרקע שהוחכרה לתקופה העולה על חמש שנים והוצהר על החכירה בפני המנהל לפני י"ז בתמוז התש"ם (1 ביולי 1980) ותקופת החכירה טרם נסתיימה, תהיה תחולתו של סעיף (23)(א) משנת המס 1984 או משנת המס שאחרי תום תקופת החכירה, לפי המוקדם; (2) תחילתו של סעיף 1 לגבי החלפת המונח נכס בסעיף 54(א) לחוק העיקרי היא מיום י"ח בניסן התשמ"ג (1 באפריל 1983) 43. הוראת מעבר לגבי מבנה בתהליך בניה בשל מבנה בתהליך בניה שבנייתו החלה לפני תחילתו של חוק זה ישולם מס יחסי כיחס תקופת הבניה שלפני תחילתו של חוק זה לכל תקופת הבניה. 44. הוראת מעבר לענין מס בשל נכסים חקלאיים בשנת 1980 שר האוצר רשאי, במקרים חריגים, להקטין את המס המגיע לשנת המס 1980 בלבד בשל נכסים המשמשים בחקלאות, לפי כללים שקבע באישור ועדת הכספים של הכנסת, ובלבד שנתמלאו תנאי החוק העיקרי לפני תיקונו בחוק זה. 45. הוראת מעבר לענין קרן הפיצויים (א) כספי קרן הפיצויים שנצברו על פי סעיפים 35 ו-37 לחוק העיקרי לפני ביטולם בחוק זה, ימשיכו לשמש לתשלום פיצויים בעד נזק; כספי הקרן שלא הוצאו יושקעו לפי הוראות שר האוצר והרווחים מהשקעות אלה יצורפו לקרן ויהוו חלק ממנה. (ב) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים בדבר הנהלת קרן הפיצויים. 46. הוראת מעבר לגבי תשלום חובות מס בשל נכסים שהמס עליהם בוטל לכל חוב מס בשל נכסים שהמס עליהם בוטל לפי חוק זה, שלא ישולם עד יום כ"ח בסיון התשמ"א (30 ביוני 1981) יווסף החל במועד האמור קנס פיגורים של 0.5% לכל שבוע של פיגור או חלק ממנו, וזאת בנוסף לקנס המוטל על איחור בתשלום המס לפי כל דין. 47. פרסום חוק זה יפורסם תוך שלושים ימים מיום קבלתו בכנסת. 1 ס"ח תשמ"א, 200 מיסיםפיצוייםמס רכוש - נזקי מלחמהחוק