חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 6), תשל"ה-1975

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון: מס' 6), תשל"ה-1975 13-1 (נוסח הסעיפים שולב בחוק העיקרי) 14. הוראות מעבר (א) במכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין על ידי אדם כאשר השליטה המלאה נשארה במישרין או בעקיפין בידי אותו אדם או קרובו, אשר נעשו בין יום כ"ט באדר תשל"ה (12 במרס 1975) לבין יום פרסומו של חוק זה, ולא שולם בשלהן מס או שהמס ששולם היה פחות מ-12% מהשבח, יהיה המוכר חייב ב-12% מהשבח אלא אם ביקש שלא ייחשבו כמכירה או פעולה באיגוד לענין חוק זה, ובמקרה זה בעת המכירה או עשיית הפעולה באיגוד באותן זכויות מאת מי שרכש אותן בתקופה ובדרך האמורים, יחושב המס כאילו חייב בו מי שממנו נרכשו הזכויות. (ב) אם המוכר או עושה הפעולה חייב במס על פי פסקה (1), יהיה מועד תשלום המס תוך 30 יום מיום פרסום חוק זה. 1 ס"ח תשל"ה, 159.מיסיםמקרקעיןחוקמס שבח