חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (חזיתות בתים), תשל"ב-1971

חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (חזיתות בתים), תשל"ב-1971 לפי סעיף 28א לפקודת המועצות המקומיות, מתפרסם בזה חוק-עזר לדוגמה כלהלן: 1. הגדרות בחוק-עזר זה - "רשות מקומית" - מועצה מקומית אשר הודיעה לשר הפנים על החלטתה לאמץ חוק-עזר זה; "ראש הרשות המקומית" - לרבות אדם שראש הרשות המקומית העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק-עזר זה, כולן או מקצתן; "חזית בית" - לרבות חלון, מרפסת, גדר, קיר תומך וכל קיר אחר. 2. איסור תליית כבסים וכלי בית בחזית הבית לא יתלה אדם, לא יחזיק ולא ירשה לתלות או להחזיק, כבסים או כלי-בית בחזית בית הפונה לאחר הרחובות הנמצא בתחום הרשות המקומית שעליהם הודיעה מועצת הרשות המקומית בהודעה ברשומות. 3. עונשין (בוטל) (תיקון: תשס"ח) 2 רשויות מקומיות שאימצו את חוק העזר לדוגמה3 ק"ת תשל"ב, 418; תשל"ו, 1735; תש"ם, 1625, קתש"ם תשמ"ז, 174, 134; תשס"ח, 5. סעיף 2 לתיקון חוקי עזר לדוגמה (ביטול סעיפי עונשין), התשס"ח-2007 (קתש"ם תשס"ח, 6) קובע: "2. שמירת דינים אין בחוק עזר זה כדי לפגוע בחוק עזר לדוגמה שאימצה רשות מקומית לפני תחילתו של חוק עזר זה." 3 אור יהודה (ק"ת תש"ם, 1458); ביר אל מכסור (קתש"ם תשנ"ד, 176) גבעת שמואל (ק"ת תשל"ז, 1392); גני תקוה (ק"ת תשל"ה, 1687); הוד השרון (ק"ת תשל"ב, 1374); יענה (ק"ת תשל"ט, 16); כפר קאסם (קתש"ם, תשמ"ב, 472); כרמיאל (ק"ת תשל"ג, 113); מג'ד אל-כרים (ק"ת תשל"ט, 100); מנחמיה (ק"ת תשל"ד, 1409); פרדסיה (ק"ת תשל"ה, 578); קציר-חריש (קתש"ם תשנ"ז, 430); רכסים (ק"ת תשל"ג, 704); רמת השרון (ק"ת תשל"ג, 113); רעננה (ק"ת תשל"ג, 485); תל-מונד (ק"ת תשל"ו, 2704) מועצות מקומיותחוקחוקי עזר