חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (סימון רחובות ולוחיות-מספר בבנינים), תשל"ב-1972

חוק-עזר לדוגמה למועצות מקומיות (סימון רחובות ולוחיות-מספר בבנינים), תשל"ב-1972 לפי סעיף 25א לפקודת המועצות המקומיות, מתפרסם זה חוק-עזר לדוגמה כלהלן: 1. הגדרות בחוק-עזר זה - "בעל-ענין" - לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה הבנין נותן הכנסה, או המשלם מסי מועצה או מסי ממשלה ביחס לבנין, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא-כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר ושוכר-משנה ששכר בנין לתקופה שלמעלה מעשר שנים; "מועצה" - המועצה המקומית; "ראש המועצה" - לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב אם סמכויותיו לפי חוק-עזר זה, כולן או מקצתן; "תכנית" - תכנית למתן מספרים לרחובות וסימון בתים במספרים שאישרה המועצה לפי צו המועצות המקומיות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים), תשל"א-1971. 2. שלטים לסימון רחובות (א) ראש המועצה רשאי להתקין שלטים ממוספרים על כל בנין לסימון רחוב בהתאם לתכנית. (ב) שלטים שהותקנו כאמור, רשאי ראש המועצה לתקנם, לשנותם, להסירם או להחליפם בהתאם לתכנית. 3. דרישה להתקין לוחית-מספר (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל בנין לבצע את העבודות המנויות להלן, כולן או מקצתן, לפי הפרטים והתנאים שקבע ובהתאם לתכנית: (1) להתקין לוחית-מספר על גבי בנין; (2) לתקן, לשנות, להסיר או להחליף לוחית-מספר. (ב) ההודעה תכלול את התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור וכן את התקופה שבה יש לבצעה. (ג) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה. (ד) לא יבצע אדם עבודה מהעבודות המנויות בסעיף קטן (א) אלא בשני אלה: (1) כשהוא ממלא אחר דרישה על כך שבאה מאת ראש המועצה; (2) לפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה. 4. התקנת לוחית-מספר על ידי ראש המועצה לא ביצע בעל בנין את העבודות שהוא נדרש לבצע בהודעה לפי סעיף 3, רשאי ראש המועצה, באמצעות שליחיו ופועליו, לבצען ולהיכנס לשם כך בכל עת סבירה לכל מקום שיידרש: ביצע ראש המועצה עבודה כאמור, רשאית המועצה לגבות מאת בעל הבנין את הוצאות הביצוע. 5. מספרים לבנינים חדשים נבנה בנין אחר תחילתו של חוק-עזר זה, יתקין עליו בעלו לוחית-מספר לפי התנאים שקבע ראש המועצה ובהתאם לתכנית. 6. החזקה תקינה של שלטים ולוחיות-מספר בעל בנין חייב - (1) להחזיק כל שלט או לוחית-מספר שהותקנו על בנינו במצב תקין וגלוי לעין; (2) למסור הודעה לראש המועצה על כל קלקול או טשטוש בכל שלט או לוחית-מספר שהותקנו על בנינו. 7. איסור פגיעה בשלטים או בלוחיות-מספר לא יפגע אדם בשלט או בלוחיות-מספר שהותקנו על בנין, לא יטשטשם ולא יסתירם מעין רואים, ולא ירשה ששלט או לוחית-מספר ייפגעו, יטושטשו או יוסתרו. 8. איסור הפרעה לא יפריע אדם לראש המועצה לשליחיו או לפועליו, במילוי תפקידם לפי חוק-עזר זה. 9. מסירת הודעה מסירת הודעה לפי חוק-עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום-מגוריו או במקום-עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לאחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי-אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט על הנכס שבו היא דנה או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות בשפה העברית. 10. (בוטל) (תיקון: תשס"ח) 2 רשויות מקומיות שאימצו את חוק העזר לדוגמה 3 ק"ת תשל"ב, 912, 1158; תשל"ג, 1026; תשל"ו, 1735; תש"ם 1624; קתש"ם תשמ"ז, 134, 174; תשס"ח, 5. סעיף 2 לתיקון חוקי עזר לדוגמה (ביטול סעיפי עונשין), התשס"ח-2007 (קתש"ם תשס"ח, 6) קובע: "2. שמירת דינים אין בחוק עזר זה כדי לפגוע בחוק עזר לדוגמה שאימצה רשות מקומית לפני תחילתו של חוק עזר זה." 3 אבו-גוש (ק"ת תשל"ב, 1389); אום-אל-פחם (ק"ת תשל"ג, 212); אור-עקיבא (ק"ת תשל"ג, 111); אלונה (ק"ת תשל"ג, 378); אלעד (קתש"ם תש"ס, 84); באר-יעקב (ק"ת תשל"ב, 1473); בועיינה (קתש"ם תשמ"ח, 104); ביענה (ק"ת תשל"ט, 40); ביר אל מכסור (קתש"ם תשנ"ז, 530); בנימינה (קתש"ם תשנ"ח, 219); בסמת טבעון (ק"ת תשל"ו, 654); ברנר (ק"ת תשל"ג, 459); גבעת שמואל (ק"ת תשל"ד, 1749); גדרה (ק"ת תשל"ג, 111); גדרות (ק"ת תשל"ג, 1026); ג'ודיידה (ק"ת תשל"ו, 311); גולן (קתש"ם תשס"ב, 451); דאלית-אל-כרמל (ק"ת תשל"ג, 270); דבוריה (ק"ת תשל"ג, 459); הדר השרון (ק"ת תשל"ג, 459); הוד השרון (ק"ת תשל"ב, 1619); השרון הצפוני (ק"ת תשל"ג, 1952); ז'יסר אלזרקא (ק"ת תשל"ג, 378); זכרון-יעקב (ק"ת תשל"ב, 1619); זרזיר (קתש"ם תש"ס, 16); חוף הכרמל (ק"ת תשל"ז, 1342); חוף השרון (ק"ת תשל"ג, 486); טירת הכרמל (ק"ת תשל"ג, 166); יקנעם עלית (ק"ת תשל"ג, 1483); ירוחם (קתש"ם, תשמ"ב, 279); כאבול (ק"ת תשל"ה, 642); כפר קאסם (קתש"ם תשמ"ב, 472); מבשרת ציון (ק"ת תשל"ז, 1898); מג'אר (ק"ת תשל"ג, 1326); מג'ד אל כרום (קתש"ם, תשמ"ב, 136) מנשה (קתש"ם תשס"א, 116); מעלה עירון (קתש"ם תשס"א, 252); מפעלות אפק (ק"ת תשל"ב, 1619); נתיבות (ק"ת תשל"ב, 1619); עומר (ק"ת תשל"ה, 746); עין מאהל (ק"ת תשל"ג, 1484); עמק חפר (ק"ת תש"ם, 1290); עתלית (ק"ת תשל"ג, 1484); פוריידיס (ק"ת תשל"ג, 459); פרדסיה (ק"ת תשל"ב, 1620); קציר-חריש (קתש"ם תשנ"ח, 186); קצרין (קתש"ם תשס"א, 34); קרית-מוצקין (ק"ת תשל"ג, 111); ראמה (ק"ת תשל"ג, 459); רמת ישי (קתש"ם תשס"ה, 89, 90); תל-מונד (ק"ת תשל"ב, 1474); תל-שבע (קתש"ם תשמ"ח, 432). (ב) הנוסח אינו מובא. מועצות מקומיותחוקחוקי עזר