חוק עזר לדוגמה לעיריות (שווקים), תשל"ג-1972

חוק-עזר לדוגמה לעיריות (שווקים), תשל"ג-1972 לפי סעיף 262 לפקודת העיריות, מתפרסם בזה חוק-עזר לדוגמה כדלקמן: 1. הגדרות בחוק עזר זה - "ראש העיריה" - לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק-עזר זה, כולן או מקצתן; "שוק" - השטח בתחום העיריה שיועד לשוק בתכנית מיתאר מקומית או בתכנית מפורטת לפי פרק ג' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965; "טובין" - כל מצרך הדרוש לאדם או לבעל-חיים; "תוצרת חקלאית" - גידולי קרקע, גידולי עץ, עופות וביצים; "מוכר" - לרבות אדם המציג טובין למכירה, בין שמכרם ובין שלא מכרם; "מפקח" - אדם שמועצת העיריה מינתהו בכתב להיות מפקח לצורך חוק-עזר זה. 2. היתר כניסה לא ייכנס מוכר לשוק, אלא לפי היתר בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר. 3. סייג סעיף 2 לא יחול על מוכר המחזיק במקום קבוע בשוק שהשכירה לו העיריה. 4. מתן היתר ראש העיריה רשאי לתת היתר, לסרב לתיתו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם. 5. החזקת המשקולות והמידות מוכר שניתן לו היתר יחזיק את המאזניים, המשקולות והמידות במקום גלוי באופן שהשקילה והמדידה תיראה לעיני הלקוחות. 6. ביטול היתר היתר שניתן, רשאי ראש העיר לבטלו או להתלותו לאחר שנתן הזדמנות לבעל ההיתר לנמק מדוע לא יעשה כן. 7. אגרת היתר בעד מתן היתר תשולם לעיריה אגרה בשיעור שנקבע. 8. מכירת טובין לא ימכור אדם טובין אלא בשוק. 9. סייג סעיף 8 לא יחול על מכירת טובין בחנות שניתן לגביה רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, או על ידי רוכל בעל רשיון. 10. ימים ושעות לסגירת השוק (תיקון: תשנ"ב) השוק יהיה סגור - (1) בימי מנוחה שנקבעו בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, כימי מנוחה - משעה 15:00 בערב יום המנוחה ועד שעה 7:00 ביום שלאחר יום המנוחה, בתקופה שמ-1 באפריל ועד 30 בספטמבר, בכל שנה, ומשעה 14:00 בערב יום המנוחה ועד שעה 7:00 ביום שלאחר יום המנוחה, בשאר חודשי השנה, וכולל ליל תשעה באב שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה עד שעה 05.00 למחרת; (2) בליל יום השואה כמשמעותו בחוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959, ובליל יום הזכרון כמשמעותו בחוק יום הזכרון לחללי מלחמת הקוממיות וצבא-הגנה לישראל, תשכ"ג-1963, עד שעה 04.00 למחרתו; (3) ביום ה' בשבוע בשעות שבין 20.00 לבין 04.00 ובימים אחרים בשעות שבין 19.00 לבין 04.00 למחרתו, אולם בכל אחד מהימים כ"ו, כ"ז וכ"ח באלול; י"א, י"ב וי"ג בתשרי; ז' באדר עד ט"ו באדר; י"א, י"ב וי"ג בניסן; ב', ג' ו-ד' בסיון אם אינם חלים בשבת - בשעות שבין 20.00 לבין שעה 04.00 למחרתו; (4) בתקופה שבין 1 ביולי לבין 31 באוגוסט, ביום ג' בשעות שבין 14.00 לבין 04.00 למחרתו. 11. (בוטל) (תיקון: תשס"ח) איסור כניסה לא ייכנס אדם לשוק ולא יימצא בו ולא ירשה לאחר להיכנס אליו או להימצא בו בימים ובשעות שבהם הוא סגור בהתאם לסעיף 10. 12. אנשים הסובלים ממחלה לא ייכנס לשוק אדם חולה במחלה מידבקת או החשוד על כך בעיני המפקח. 13. שמירה על הנקיון מוכר ינקה את המקום בשוק שבו הוא מציע את סחורתו ויחזיקו נקי, להנחת-דעתו של המפקח. 14. העלאת אש לא יעלה אדם אש תחת כיפת השמים בשוק, בין לבישול ובין לחימום ובין לשריפת פסולת, אלא במקום ובתנאים שקבע המפקח. 15. סמכויות המפקח מפקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום בשוק ולעשות כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק-עזר זה. 16. שימוש בסמכויות לא יפריע אדם למפקח להשתמש בסמכויותיו לפי חוק-עזר זה. 17. ציות להוראות המפקח כל מי שנמצא בשוק חייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשמירת הסדר והנקיון או למניעת תקלות במהלך העבודה בשוק. 18. (בוטל) (תיקון: תשס"ח) 2 עיריות שאימצו את חוק העזר לדוגמא 3 1 ק"ת תשל"ג, 373; תשל"ו, 1734. קתש"ם תשנ"ב, 376; תשס"ח, 6. 2 סעיף 2 לתיקון חוקי עזר לדוגמה (ביטול סעיפי עונשין), התשס"ח-2007 (קתש"ם תשס"ח, 6), קובע לגבי סעיף 18: "2. שמירת דינים אין בחוק עזר זה כדי לפגוע בחוק עזר לדוגמה שאימצה רשות מקומית לפני תחילתו של חוק עזר זה". תחילתו של חוק עזר לדוגמה ביום (30.10.2007). 3 (א) אילת (ק"ת תשל"ז, 2596); דימונה (ק"ת תשל"ז, 2596); נתניה (ק"ת תשל"ז, 1483; קתש"ם תשנ"ב 376); פתח תקוה (ק"ת תש"ם, תשמ"א, 96); קרית-ביאליק (ק"ת תשל"ז, 733); קרית שמונה (ק"ת תשל"ח, 1740); שפרעם (קתש"ם תש"ס, 63). (ב) הנוסח אינו מובא. עירייהחוקחוקי עזר