חוק עזר לרשות הניקוז חבל אשר (שמירה על רשת ניקוז), התשמ"ד-1984

חוק עזר לרשות הניקוז חבל אשר (שמירה על רשת ניקוז), התשמ"ד-1984 בתוקף סמכותה לפי סעיף 44 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח-1957, מתקינה רשות הניקוז חבל אשר חוק עזר זה: 1. הגדרות בחוק עזר זה - "הרשות" - רשות ניקוז חבל אשר או מי שהיא מינתה לענין ביצוע חוק עזר זה; "רשת ניקוז" - עורק ניקוז, צינור ניקוז, רצועת מגן על שיפועה וכל מיתקן אחר השייך למערכת הניקוז שבתחום הרשות; "הנציב" - נציב המים שנתמנה לפי חוק המים, התשי"ט-1959. 2. איסור בניה, עליה ומעבר (תיקון: תשמ"ה) לא יעלה אדם על רשת ניקוז, לא יעביר בה צינור, כלי רכב או בעלי חיים, לא יעבור בה ולא יניח לאחר לעשות פעולות כאמור, אלא לפי היתר מאת הנציב או מי שהנציב הסמיכו לכך. 3. איסור הטלת חומר או הזרמתו לא יטיל אדם כל חומר מוצק לתוך רשת ניקוז ולא ירשה שכל חומר נוזל יזרום או יישפך לתוך רשת ניקוז, ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור, אלא לפי היתר מאת הנציב. 4. איסור הוצאת חומרים לא יוציא אדם עפר או חומר אחר מרשת ניקוז, ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור, אלא לפי היתר מאת הנציב. 5. איסור החזקת חמרים לא יחזיק אדם בקרבת רשת ניקוז ערימות עפר, חול או כל חומר אחר העלול להישפך לתוך רשת הניקוז וכן כל חומר מוצק ברשת הניקוז, ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור, אלא בהסכמת הרשות. 6. נזק לרשת ניקוז אדם שעבר על הוראות סעיפים 2 עד 5 וגרם נזק לרשת הניקוז, חייב לתקן את הנזק. 7. הודעות (א) הרשות רשאית לדרוש בהודעה בכתב - (1) ממי שעבר על הוראות הסעיפים 2 עד 5 - לסלק את המכשול ברשת ניקוז; (2) ממי שחייב לבצע את העבודה כאמור בסעיף 6 - לבצעה. (ב) בהודעה יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה שקבעה אותם הרשות וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע את העבודה. ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה. 8. סילוק מכשול וביצוע עבודות (א) הרשות רשאית לסלק כל מכשול ברשת ניקוז ולבצע כל עבודה כאמור בסעיף 6, בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 7 ובין אם לאו, ולהיכנס לשם כך בשעות היום לכל מקום; סילקה הרשות מכשול או ביצעה עבודה כאמור, רשאית היא לגבות מאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע. (ב) לא יפריע אדם לרשות בתפקידה ולא ימנע בעדה מלהיכנס לכל מקום בתוקף סמכותה לפי סעיף קטן (א), ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור. 9. עונשין (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ו) העובר על הוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 200 שקלים חדשים, ובמקרה של עבירה נמשכת - קנס נוסף 10 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת הרשות או אחרי הרשעתו. 10. ביטול חוק עזר לרשות ניקוז הגליל המערבי (שמירה על רשת ניקוז), התשכ"א-1961, וחוק עזר לרשות ניקוז נעמן (שמירה על רשת ניקוז), התשכ"ו-1966 - בטלים. 1 ק"ת תשמ"ד, 2522; תשמ"ה, 1426, תשמ"ו 1063. ניקוזחוקחוקי עזר