חוק עזר לרשות הניקוז נחל התנינים (שמירה על רשת ניקוז), תשכ"א-1961

חוק עזר לרשות הניקוז נחל התנינים (שמירה על רשת ניקוז), תשכ"א-1961 בתוקף סמכותה לפי סעיף 44 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי"ח-1957, מתקינה רשות הניקוז נחל התנינים חוק עזר זה: 1. הגדרות בחוק עזר זה - "הרשות" - רשות ניקוז נחל התנינים או מי שנתמנה על ידיה לצורך חוק עזר זה; "רשת ניקוז" - עורק ניקוז, צינור ניקוז, רצועת מגן על שיפועיה וכל מיתקן אחר השייך למערכת הניקוז שבתחום הרשות; "הנציב" - נציב המים שנתמנה על פי חוק המים, תשי"ט-1959. 2. איסור עליה ומעבר לא יעלה אדם על רשת ניקוז, לא יעביר בה צינור, לא יעבור בה ולא יעלה עליה או יעביר בה כלי רכב או בעלי-חיים, אלא במקום המיועד למעבר לציבור או לפי היתר מאת הנציב. 3. איסור הטלת חומר או הזרמתו לא יטיל אדם כל חומר מוצק לתוך רשת ניקוז ולא ירשה לכל חומר נוזל לזרום או להישפך לתוך רשת ניקוז, אלא לפי היתר מאת הנציב. 4. איסור הוצאת חמרים לא יוציא אדם עפר או חומר אחר מרשת ניקוז, אלא לפי היתר מאת הנציב. 5. איסור החזקת חמרים לא יחזיק אדם בקרבת רשת ניקוז ערימות עפר, חול או כל חומר אחר העלול להישפך לתוך רשת הניקוז וכן כל חומר מוצק ברשת הניקוז, אלא בהסכמת הרשות. 6. נזק לרשת ניקוז אדם שעבר על הוראות סעיפים 2 עד 5 וגרם נזק לרשת ניקוז, חייב לתקן את הנזק. 7. הודעות (א) הרשות רשאית לדרוש בהודעה בכתב מאדם - (1) שעבר על הוראות הסעיפים 2 עד 5, לסלק את המכשול ברשת ניקוז; 2) שחייב לעשות את העבודות המנויות בסעיף 6, לבצע את העבודות האמורות. (ב) בהודעה יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה שקבעה אותם הרשות וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע את העבודה. (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה. 8. סילוק מכשול וביצוע עבודות (א) הרשות רשאית לסלק כל מכשול ברשת ניקוז ולבצע כל עבודה מהעבודות המנויות בסעיף 6 - בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 7 ובין אם לאו - ולהיכנס לשם כך בשעות היום לכל מקום. סילקה הרשות מכשול או ביצעה עבודה כאמור, רשאית היא לגבות מאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע. (ב) לא יפריע אדם לרשות בתפקידה ולא ימנע בעדה מלהיכנס לכל מקום בתוקף סמכותה לפי סעיף קטן (א). 9. עבירות העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 500 לירות, ובמקרה של עבירה נמשכת - קנס נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת הרשות או אחרי הרשעתו בדין. 1 ק"ת תשכ"א, 998.נחליםניקוזחוקחוקי עזר