חוק עזר לרשות הניקוז תמר (שמירה על רשת ניקוז), התשמ"ה-1985

חוק עזר לרשות הניקוז תמר (שמירה על רשת ניקוז), התשמ"ה-1985 בתוקף סמכותה לפי סעיף 44 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח-1957, מתקינה רשות הניקוז תמר חוק עזר זה: 1. הגדרות בחוק עזר זה - "הרשות" - רשות ניקוז תמר או מי שהיא מינתה לצורך חוק עזר זה; "רשת ניקוז" - עורק ניקוז, צינור ניקוז, רצועת מגן על שיפועיה וכל מיתקן אחר השייך למערכת הניקוז שבתחום הרשות; "הנציב" - נציב המים שנתמנה על פי חוק המים, התשי"ט-1959. 2. איסור עליה ומעבר לא יעלה אדם על רשת ניקוז, לא יעביר בה צינור, כלי רכב או בעלי-חיים, לא יעבור בה ולא יניח לאחר לעשות פעולות כאמור, אלא במקום המיועד למעבר לציבור או לפי היתר מאת הנציב או מי שהנציב הסמיכו לכך. 3. איסור הטלת חומר או הזרמתו לא יטיל אדם כל חומר מוצק לתוך רשת ניקוז ולא ירשה לכל חומר נוזל לזרום או להישפך לתוך רשת ניקוז, ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור, אלא לפי היתר מאת הנציב או מי שהנציב הסמיכו לכך. 4. איסור הוצאת חומרים לא יוציא אדם עפר או חומר אחר מרשת ניקוז, ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור, אלא לפי היתר מאת הנציב או מי שהנציב הסמיכו לכך. 5. איסור החזקת חומרים לא יחזיק אדם בקרבת רשת ניקוז ערימות עפר, חול או כל חומר אחר העלול להישפך לתוך רשת הניקוז וכן כל חומר מוצק ברשת הניקוז, ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור, אלא בהסכמת הרשות. 6. נזק לרשת הניקוז אדם שעבר על הוראות סעיפים 2 עד 5 וגרם נזק לרשת הניקוז, חייב לתקן את הנזק. 7. הודעות (א) הרשות רשאית לדרוש בהודעה בכתב מאדם - (1) שעבר על הוראות הסעיפים 2 עד 5 - לסלק את המכשול ברשת הניקוז; (2) החייב בביצוע עבודה כאמור בסעיף 6 - לבצעה. ב) בהודעה יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה שקבעה אותם הרשות וכן המועד שבו יש לסלק את המכשול או לבצע את העבודה. (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה. 8. סילוק מכשול וביצוע עבודות (א) הרשות רשאית לסלק כל מכשול ברשת ניקוז ולבצע כל עבודה מהעבודות המנויות בסעיף 6, בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 7 ובין אם לאו, ולהיכנס לשם כך בשעות היום לכל מקום; סילקה הרשות מכשול או ביצעה עבודה כאמור, רשאית היא לגבות מאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע. (ב) לא יפרע אדם לרשות בתפקידה ולא ימנע בעדה מלהיכנס לכל מקום בתוקף סמכותה לפי סעיף קטן (א) ולא יניח לאחר לעשות פעולה כאמור. 9. עונשין העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס של 80,000 שקלים, ובמקרה של עבירה נמשכת - קנס נוסף של 3,200 שקלים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסר לו עליה הודעה בכתב מאת הרשות או אחרי הרשעתו. 1 ק"ת תשמ"ה, 891. ניקוזחוקחוקי עזר