חוק קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי, התשנ"ד-1994

חוק קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי, התשנ"ד-1994 1. הגדרות בחוק זה - "הקרן" - קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי - German Israel Foundation for Scientific-Research and Development, שהוקמה על פי הסכם הקרן; "הסכם הקרן" - ההסכם שבין שר המדע והטכנולוגיה של ממשלת ישראל לבין השר הפדרלי למחקר ולטכנולוגיה של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה, שנחתם ביום כ"ז בסיון התשמ"ו (4 ביולי 1986), ולרבות התיקון להסכם הקרן שנחתם ביום ג' בניסן התשנ"ג (25 במרס 1993). 2. הקרן - תאגיד הקרן היא תאגיד כשר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית. 3. ניהול הקרן הקרן תנוהל לפי הסכם הקרן והתקנות שהותקנו על-פי חוק זה. 4. פקדונות בנק ישראל בנק ישראל רשאי לקבל פקדונות מאת הקרן. 5. שינויים בהסכם הקרן (א) הממשלה, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאית להציע שינויים בהסכם הקרן ולהסכים לשינויים בו. ב) הודעה על השינויים תפורסם ברשומות. 6. (שולב בחוק מס ערך מוסף). 7. (שולב בחוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה) - מס' 9). 8. ביצוע ותקנות שר המדע והטכנולוגיה ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצוען של הוראות הסכם הקרן ולמילוי ההתחייבויות של מדינת ישראל על פיהן, ובלבד שתקנות בדבר מתן פטור ממסים ומתשלומי חובה, כאמור בהסכם הקרן, יותקנו בידי שר האוצר. 1 ס"ח תשנ"ד, 130. מדעמחקרחוק