חוק שיפוט בענייני תעבורה (תשדיר - הוראת שעה), התשס"ט-2009

חוק שיפוט בענייני תעבורה (תשדיר - הוראת שעה), התשס"ט-2009 1. תשדיר - הוראת שעה סעיף 2א(ג) לצו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם), התש"ך-1960, לעניין שיפוט בעבירות ששופט תעבורה מוסמך לדון בהן לפי סעיף 25 לפקודת התעבורה, רואים אותו כאילו הותקן כדין, והוא יעמוד בתוקפו עד תום שמונה עשר חודשים מיום תחילתו של חוק זה, וכל סמכות שהוקנתה לבית משפט לדון בהליך מכוח סעיף 2א(ג) לצו האמור בעינה עד לסיום ההליך. 1 ק"ת תשס"ט, 140.משפט תעבורהחוק