חוק שירות המדינה (גמלאות) (תוספת לקצבה - פיצוי מיוחד) (הוראת שעה), התשס"א-2001

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תוספת לקצבה - פיצוי מיוחד) (הוראת שעה), התשס"א-2001 1. תוספת לקצבה מי שפרש משירות המדינה, לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 (להלן - חוק שירות המדינה (גמלאות)), בדירוג מן הדירוגים המנויים בתוספת, לפני יום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000), תשולם לו תוספת לקצבתו החודשית המגיעה לו על פי חוק שירות המדינה (גמלאות), בשיעור 3.2 אחוזים ממנה. 2. תחילה ותחולה (א) תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001) (להלן - יום התחילה), והוא יחול על קצבה המשתלמת בעד חודש ינואר 2001 או בעד חודש כלשהו שלאחריו. (ב) הוראות חוק זה לא יחולו על מי שפרש לגמלאות כשוטר או כסוהר כהגדרתם בסעיף 1 לחוק שירות המדינה (גמלאות), או כעובד שירותי הביטחון כהגדרתו בסעיף 63א לחוק האמור. תוספת (סעיף 1) הדירוג המינהלי דירוג המח"ר דירוג המהנדסים דירוג ההנדסאים והטכנאים דירוג העיתונאים בשירות הציבורי דירוג המשפטנים דירוג הפרקליטים דירוג הפסיכולוגים דירוג הרוקחים דירוג הפיזיותרפיסטים דירוג המרפאים בעיסוק דירוג האחים והאחיות דירוג הביוכימאים והמיקרוביולוגים דירוג טכנאי הרטנגן דירוג הפארה-רפואיים (לרבות קלינאי תקשורת) דירוג העובדים הסוציאליים דירוג מקצ"ט דירוג המפקחים הימיים 1 ס"ח תשס"א, 495. פיצוייםשירות המדינהחוק