חוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון מס' 7), התשמ"ג-1983

חוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון מס' 7), התשמ"ג-1983 16-1. (הנוסח שולב בחוק העיקרי). 17. (הנוסח שולב בחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959). 18. הוראות מעבר (א) חבר בית הדין שפרש מן השירות ומונה לפני תחילתו של חוק זה, ימשיך לכהן כחבר בית הדין עד תום תקופת מינויו, אף אם מלאו חמש שנים מיום יציאתו לקצבה, כל עוד לא מלאו לו שבעים שנים. (ב) לגבי נושאי המשרה שנוספו לסעיף 64 לחוק העיקרי על פי חוק זה, לא תבוא במנין התקופה הנזכרת בסעיף האמור כל תקופה שקדמה לתחילתו של חוק זה. 1 ס"ח תשמ"ג, 32.מיסיםשירות המדינהחוק