תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס''ט-2009

תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס''ט-2009 בתוקף סמכותי לפי סעיף 38 (ב) ו-(ו) לחוק אוויר נקי, התשס''ח-2008 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ובאישור ועדת הכלכלה הכנסת לפי הסעיף האמור ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל''ז-1977 , וסעיף 21 א לחוק-יסוד: הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1 .הגדרות בתקנות אלה, ''רכב מנועי'' - כהגדרתו בסעיף 38 לחוק, ולמעט אופנוע . 2 .דרגת זיהום אוויר (א) דרגת זיהום האוויר, לעניין סעיף 38 (ב)(1) ו-(ד) לחוק, הנגרמת מפעולת רכב מנועי תדורג בין 1 לבין 15 והנגרמת מאופנוע תדורג בין 1 לבין 7, ותחושב לפי הנוסחאות והטבלאות המפורטות בנוהל ''גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי ומאופנוע בפרסומת'' המתפרסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה; עדכון הנוהל ייעשה בהתייעצות עם מנהל אגף הרכב במשרד התחבורה . (ב) דרגת זיהום האוויר תוצג באופן המפורט בפרטים 1 ו- 2 לתוספת, לפי מפתח הצבעים בפרט 3 3 . נתוני צריכת דלק (א) נתוני צריכת הדלק, לעניין סעיף 38 (ב)(2) לחוק, יהיו לפי בדיקות מעבדה, שבוצע על ידי יצרן רכב מנועי בעבור נסיעה עירונית ונסיעה בין-עירונית, בהתאם לתקן שנקבע לעניין דרישת חובה לרכב לפי תקנה 282 )ב( לתקנות התעבורה, התשכ''א-1961 . (ב) נתוני צריכת הדלק יוצגו באופן המפורט בפרטים 1 ו- 2 לתוספת . 4 .הצגת הנתונים במודעה (א) הנתונים כאמור בתקנות 2 ו-3 יוצגו באופן ברור לעין, בתחתית הפרסומת, על גבי מודעה בעלת רקע לבן . (ב) צבע האותיות במודעה יהיה שחור, וגודל האותיות ימלא את שטח המודעה ולא יפחת מ-9 נקודות . (ג) במודעה לא ייכללו פרטים נוספים על הפרטים האמורים בתקנות 2 ו- 3. 5 .תחילה תחילתן של תקנות אלה 3 חודשים מיום פרסומן לגבי רכב מנועי ו- 5 חודשים מיום פרסומן לגבי אופנוע. תוספת1 (תקנות 2 ו- 3) הצגת נתוני זיהום האוויר ונתוני צריכת הדלק 1 . (א) דרגת זיהום האוויר ונתוני צריכת הדלק מרכב מנועי יוצגו בהתאם לדוגמה שלהלן: # יש לציין את שם התקן שלפיו נערכה הבדיקה כאמור בתקנה 3(א). (ב) דרגת הזיהום האוויר מאופנוע תוצג בהתאם לדוגמה שלהלן: 2 . (א) בפרסומת המתייחסת ליותר מדגם רכב מנועי אחד, יוצגו דרגת זיהום האוויר ונתוני צריכת הדלק לפי הדוגמה שלהלן (יש להוסיף שורה לכל דגם נוסף): # יש לציין את שם התקן שלפיו נערכה הבדיקה כאמור בתקנה(א). (ב) בפרסומת המתייחסת ליותר מדגם אופנוע אחד, תוצג דרגת זיהום האוויר לפי הדוגמה שלהלן (יש להוסיף שורה לכל דגם נוסף): 3 . יש להשתמש במפתח הצבעים כמפורט להלן: (א) בפרסומת לרכב מנועי: (ב) בפרסומת לאופנוע : 1ק''ת תשס''ט, 1176. רכב מנועיזיהום אווירתקנותפרסומת