תקנות אזור סחר חפשי באילת (קביעת מקום באזור אילת), התשמ''ח-1987

תקנות אזור סחר חפשי באילת (קביעת מקום באזור אילת), התשמ''ח-1987 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 18(ג) לחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ''ה-1985 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו קובעים לאמור: 1. קביעת מקום אזור התעשיה באילת המסומן בצבע אדום במפה שבתוספת, יהיה ''מקום'' לענין מתן הטבות מס לפי סעיף 18(ג) לחוק (להלן - מקום), ובלבד שהוא מוקף גדר להנחת דעתו של המנהל. 2. הטבות מס למפעל מאושר (א) יינתנו למפעל מאושר הטבות מס הניתנות למיזם מורשה באזור נמל חפשי באילת, והכל בכפוף להגבלות, התנאים וההוראות המינהליות החלים על מיזם מורשה שבחוק אזורי נמל חפשיים, התשכ''ט-1969, או על פיו; וכן בכפוף לתקנות שיתקין שר האוצר לענין זה, לפי סעיף 18(א) לחוק. (ב) הוראות תקנות אזורי נמל חפשיים (פעולות בטובין וסדרי פיקוח עליהם), התשל''א-1971, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, לגבי מפעל מאושר במקום. לענין תקנה זו, ''מפעל מאושר'' - מפעל שאושר כמפעל מאושר לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי''ט-1959, הנמצא במקום. 1 ק''ת תשמ''ח, 2. סחר חופשיתקנות