תקנות אימוץ ילדים (כללי פרסום), התשנ''ח-1998

תקנות אימוץ ילדים (כללי פרסום), התשנ''ח-1998 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 28לב לחוק אימוץ ילדים, התשמ''א-1981 (להלן החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל''ז-1977, אנו מתקינים תקנות אלה: 1. איסור פרסום עמותה מוכרת לא תפרסם - (1) תמונות של ילדים המוצגים כמועמדים לאימוץ, בין אם הם מועמדים לאימוץ בפועל ובין אם לאו. (2) שמות של ילדים המועמדים לאימוץ או כל פרט אחר שעלול להביא לזיהוים. 2. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בטבת התשנ''ח (1 בינואר 1998). 1 ק''ת תשנ''ח, 302.קטיניםפרסוםתקנותאימוץ