תקנות איסור גידול חזיר (תפיסה והשמדה), תשכ''ג-1963

תקנות איסור גידול חזיר (תפיסה והשמדה), תשכ''ג-1963 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 6 ו-9 לחוק איסור גידול חזיר, תשכ''ב-1962, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''בעלים'' - לרבות המחזיק בחזיר וכן בעליו של מבנה או של מקום אחר המשכיר אותו מבנה או מקום או המחדש את השכרתו או הנותן הרשאה להשתמש בו או המחדש הרשאה כזאת בידעו שהמבנה או המקום משמש או ישמש לגידול החזירים, החזקתם או נחירתם; ''מפקח'' ו''מפקח ראשי'' - מי שהוסמך על ידי שר המשטרה לפי סעיף 5 לחוק ומונה על ידי שר הפנים להיות מפקח או מפקח ראשי, הכל לפי הענין; ''חזיר'' - לרבות החלקים של חזיר שנעברה בו עבירה לפי סעיף 1 לחוק. 2. אישור על אי תחולת האיסור (א) המפקח הראשי יתן אישורים למוסדות מדע ומחקר וגני חיות ציבוריים אשר עליהם לא חל האיסור לפי סעיף 1 לחוק. (ב) האישור יינתן בנוסח שבטופס א' בתוספת. 3. תפיסת חזירים תפיסת חזירים שנעברה בהם עבירה לפי סעיף 1 לחוק תיעשה בהודעה בכתב שתימסר לבעלים בנוסח שבטופס ב' בתוספת כשהיא חתומה ביד שוטר, המפקח או המפקח הראשי. 4. החרמת חזירים החרמת חזירים שנעברה בהם עבירה לפי סעיף 1 לחוק תיעשה בהודעה בכתב שתימסר לבעלים בנוסח שבטופס ג' בתוספת כשהיא חתומה ביד המפקח או המפקח הראשי. 4א. הדרך למסירת הודעה (תיקון: תשכ''ג) מסירת הודעה לבעלים לפי תקנות 3 או 4 תיעשה על ידי מסירתה לידי הבעלים או אחד מעובדיו המועסק בגידול החזירים או על ידי הדבקתה או הנחתה במקום בו נמצאים החזירים הנזכרים בהודעה. 5. דרכי ההשמדה המפקח יורה על השמדתם של חזירים שהוחרמו לפי תקנה 4 באחת הדרכים להלן ובלבד שלא יגרום למפגע: (1) שריפה; (2) קבורה באדמה; (3) הטבעה בים; (4) העברתם להזנת חיות ועופות בגנים ציבוריים, וכן למוסדות מדע ומחקר למטרות ניסויים, לימוד ומחקר. 6. איסור העברה מי שאצלו נתפס או הוחרם חזיר לא יוציאו מרשותו אלא על פי הוראות המפקח. 7. איסור הפרעה לא יפריע אדם למפקח או למפקח הראשי בביצוע תפקידו. 8. ענשים העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - קנס 500 לירות. 9. תחילה תחילתן של תקנות אלה היא ביום ב' באב תשכ''ג (23 ביולי 1963) תוספת2 ק''ת תשכ''ג, 1709, 1767. נוסח הטופס שבתוספת אינו מובא תקנותכשרות