תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח לפי פרק ד' לחוק, למאגר המידע), התשס''ב-2002

תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח לפי פרק ד' לחוק, למאגר המידע), התשס''ב-2002 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(ו) ו-32 (א) ו-(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש''ס-2000 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים ושר האוצר, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות ''דיווח'' - דיווח לפי סעיף 9 לחוק; ''הרשות המוסמכת'' - הרשות המוסמכת שהקים שר המשפטים לפי סעיף 29(א) לחוק; ''מאגר המידע'' - מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק. 2. דרך הגשת הדיווח (א) דיווח יועבר למאגר המידע על ידי מי שמנהל אגף המכס ומע''מ מינה לכך מבין עובדי האגף (להלן - הגוף המעביר); הודעה על מינוי כאמור תימסר לראש הרשות המוסמכת. (ב) העברת הדיווחים למאגר המידע תיעשה כמפורט להלן: (1) הדיווחים ימוינו בנפרד לפי מקום מסירתם; דיווחים שנמסרו במקום מסוים, ימוינו גם לפי תאריך הדיווח ויסומנו במספר רצוף בכל העברה; (2) העברת הדיווחים תיעשה בחבילה סגורה אחת שתהיה חתומה על ידי הגוף המעביר; (3) חבילת המשלוח תכלול מכתב לוואי, חתום בידי הגוף המעביר, שיפרט את הדיווחים הכלולים במשלוח, ואת מספרם הכולל; נכלל בחבילת המשלוח דיווח שנמסר בתקופה שקדמה לתקופה הרלוונטית שהחבילה מתייחסת אליה, יציין זאת הגוף המעביר במכתב הלוואי ויסביר את סיבת האיחור בהעברת הדיווח; מכתב הלוואי יכול שיהיה מודפס על גבי נייר או שיועבר על גבי מדיה נישאת, וייערך בקובץ קריא בשיטה של Microsoft Woord. ג) הגוף המעביר יעביר את הדיווחים למאגר המידע במרוכז וממוקד אחד בלבד שיקבע על ידי מנהל אגף המכס ומע''מ; הודעה על קביעה כאמור תימסר לראש הרשות המוסמכת. (ד) העברת הדיווחים תיעשה במשלוח ישיר לרשות המוסמכת, לפי המען שקבע ראש הרשות המוסמכת לענין זה; אבטחת המשלוח, בטרם הגיעו לידי הרשות המוסמכת, חלה על הגוף המעביר. (ה) הרשות המוסמכת תאשר, אם נתבקשה כך על ידי הגוף המעביר, קבלת דיווחים שהועברו למענה. 3. מועדי הדיווח (א) ראש הרשות יקבע פרקי זמן להעברת דיווחים, ובלבד שפרקי זמן אלה לא יפחתו משבוע; בהעברת דיווחים אחת ייכללו הדיווחים שהתקבלו בפרק הזמן שנקבע להעברת דיווח; הודעה על תדירות העברת הדיווחים או על שינויה ימסור ראש הרשות המוסמכת לגוף המעביר, 30 ימים לפחות לפני הקביעה או השינוי. (ב) בטרם קבע ראש הרשות המוסמכת את תדירות העברת הדיווח כאמור בתקנת משנה (א), תיעשה ההעברה אחת לחודש, החל ביום תחילתו של החוק או של תקנות אלה, לפי המאוחר שביניהם. 1 ק''ת תשס''ב, 478. מיסיםעבירות מסהלבנת הוןמאגרי מידעתקנות