תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מהרשות המוסמכת למשטרת ישראל), התשס''ב-2002

תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מהרשות המוסמכת למשטרת ישראל), התשס''ב-2002 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(ב) ו-32 לחוק איסור הלבנת הון, התש''ס-2000 (להלן - החוק), בהסכמת השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''הרשות המוסמכת'' - הרשות המוסמכת לפי סעיף 29(א) לחוק; ''מאגר מידע'' - מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק; ''מידע'' - כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי הוראות החוק וכן כל עיבוד שלו; ''מען'' - שם הרחוב, מספר הבית, שם היישוב ומיקוד, ואם המען אינו בישראל - גם שם המדינה; ''פרטי זיהוי'' - מספר תעודת זהות; לגבי אזרח זר שלפי דיני מדינת אזרחותו והמדינה שבה הוא תושב אין תעודת זהות - מספר זיהוי רשמי וסדרתי אחר הנהוג במדינתו וכן מספר דרכון תקף ושם מדינה שהנפיקה אותו. 2. בקשה לקבלת מידע (א) בקשת משטרת ישראל לקבלת מידע מהרשות המוסמכת (להלן - בקשת מידע) תהיה בכתב ויפורטו בה כל אלה: (1) שם האדם שלגביו מבקשים את המידע, פרטי זיהויו ומענו, מספר חשבון בציון המקום שבו נוהל, ככל שפרטים אלה ידועים למשטרת ישראל, או כל פרט אחר שביחס אליו מתבקש המידע; (2) פרק הזמן שלגביו מתבקש המידע; (3) תיאור הנסיבות והנימוקים המצדיקים, לדעת משטרת ישראל, את העברת המידע מהרשות המוסמכת למשטרת ישראל לשם ביצועו של חוק זה; (4) סיווג הסודיות של הפרטים הכלולים בבקשה; (5) מידת הדחיפות שבה נדרשת העברת המידע מהרשות המוסמכת למשטרת ישראל. (ב) בבקשת מידע ובנימוקיה יכול שייכללו פרטים בדבר מידע המצוי למשטרת ישראל. 3. דרכי הגשת הבקשה לקבלת מידע בקשת מידע תופנה לראש הרשות המוסמכת בידי אחד מאלה (להלן - המבקש) - (1) ראש המחלקה לתפקידים מיוחדים באגף המודיעין של משטרת ישראל (להלן - ראש מת''מ); (2) איש משטרה אחר מתוך היחידה שהוסמכה לפי תקנות איסור הלבנת הון (דיווח למשטרה), התשס''א-2001; (3) בעל תפקיד אחר, שיקבע המפקח הכללי של משטרת ישראל, בהתייעצות עם ראש הרשות המוסמכת. 4. בקשה להשלמת מידע (א) ראש הרשות המוסמכת רשאי לבקש מידע נוסף מן המבקש, ככל הנדרש, לדעתו, לצורך טיפול בבקשה; בפנייתו יפרט ראש הרשות המוסמכת את טיב המידע הנוסף המבוקש ממשטרת ישראל וינמק את הצורך במידע זה. (ב) לא העביר המבקש את המידע הנוסף המבוקש, כולו או חלקו, יחליט ראש הרשות המוסמכת בבקשה על בסיס המידע שנמסר. 5. העברת מידע מהרשות המוסמכת למשטרה החליט ראש הרשות המוסמכת להעביר מידע למשטרת ישראל, יעבירו למבקש בהקדם האפשרי בנסיבות הענין, תוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשת המידע. 6. דחיית בקשה לקבלת מידע (א) החלטת ראש הרשות המוסמכת לדחות את בקשת המידע, כולה או חלקה, תהיה בכתב ומנומקת, ולאחר שניתנה למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו לפניו; ראש הרשות המוסמכת ייתן את החלטתו בהקדם האפשרי בנסיבות הענין, ותוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשה. (ב) החלטת ראש הרשות המוסמכת לדחות את הבקשה תועבר למבקש מיד לאחר קבלתה. 7. ערר (א) ראש מת''מ, באישור ראש אגף מודיעין במשטרת ישראל, רשאי להגיש ערר ליועץ המשפטי לממשלה, על החלטת ראש הרשות המוסמכת לפי תקנה 6; הערר יוגש בכתב ויצורפו אליו כל המסמכים והמידע שהובאו לפני ראש הרשות המוסמכת. (ב) עותק מן הערר כאמור בתקנת משנה* (א) יועבר אל ראש הרשות המוסמכת, אשר יעביר את התייחסותו ליועץ המשפטי לממשלה בהקדם האפשרי, תוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשה, ולא יאוחר מתוך 14 ימים מהיום שבו נמסר לראש הרשות המוסמכת עותק של הערר. 8. דרכי העברת המידע התקשורת לפי תקנות אלה בין משטרת ישראל לבין הרשות המוסמכת תיעשה באחת או יותר מן הדרכים המפורטות להלן, כפי שיקבע ראש היחידה לביטחון שדה במשטרת ישראל, בהסכמת ראש הרשות המוסמכת: (1) בתקשורת ברשת פרטית (VPN - virtual private network); (2) במדיה מגנטית - לרבות דיסקטים, תקליטורים או כל אמצעי נתיק אחר; (3) על גבי מסמכי נייר. 1 ק''ת תשס''ב, 768.משטרהמיסיםעבירות מסהלבנת הוןתקנות