תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מהרשות המוסמכת לשירות הביטחון הכללי), התשס''ב-2002

תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מהרשות המוסמכת לשירות הביטחון הכללי), התשס''ב-2002 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(ג) ו-32 לחוק איסור הלבנת הון, התש''ס-2000 (להלן - החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, בהסכמת ראש הממשלה ובאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''הרשות המוסמכת'' - הרשות המוסמכת לפי סעיף 29(א) לחוק; ''השירות'' - שירות הביטחון הכללי של מדינת ישראל; ''מאגר מידע'' - מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק; ''מידע'' - כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי הוראות החוק וכן כל עיבוד שלו; ''מען'' - שם הרחוב, מספר הבית, שם היישוב ומיקוד, ואם המען אינו בישראל - גם שם המדינה; ''פרטי זיהוי'' - מספר תעודת זהות; לגבי אזרח זר שלפי דיני מדינת אזרחותו והמדינה שבה הוא תושב אין תעודת זהות - מספר זיהוי רשמי וסדרתי אחר הנהוג במדינתו וכן מספר דרכון תקף ושם מדינה שהנפיקה אותו. 2. בקשה לקבלת מידע (א) בקשת השירות לקבלת מידע מהרשות המוסמכת (להלן - בקשת מידע) תהיה בכתב ויפורטו בה כל אלה: (1) שם האדם שלגביו מבקשים את המידע, פרטי זיהויו ומענו, מספר חשבון בציון המקום שבו נוהל, ככל שפרטים אלה ידועים לשירות, או כל פרט אחר שביחס אליו מתבקש המידע; (2) פרק הזמן שלגביו מתבקש המידע; (3) תיאור הנסיבות והנימוקים המצדיקים, לדעת השירות, את העברת המידע מהרשות המוסמכת לשירות, לצורך מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור או של פגיעה בביטחון המדינה; (4) סיווג הסודיות של הפרטים הכלולים בבקשה; (5) מידת הדחיפות שבה נדרשת העברת המידע מהרשות המוסמכת לשירות. (ב) בבקשת מידע ובנימוקיה יכול שייכללו פרטים בדבר מידע המצוי בשירות. 3. דרכי הגשת הבקשה לקבלת מידע בקשת מידע תופנה לראש הרשות המוסמכת בידי אחד מאלה (להלן - המבקש) - (1) ראש מרכז שליטה במטה השירות; (2) בעל תפקיד אחר, שיקבע ראש השירות, בהתייעצות עם ראש הרשות המוסמכת. 4. בקשה לקבלת פרטים נוספים (א) ראש הרשות המוסמכת רשאי לבקש פרטים נוספים מן המבקש, ככל הנדרש, לדעתו, לצורך טיפול בבקשה; בפנייתו יפרט ראש הרשות המוסמכת את טיב הפרטים הנוספים המבוקשים מהשירות וינמק את הצורך בפרטים אלה. (ב) לא העביר המבקש את הפרטים הנוספים המבוקשים, כולם או חלקם, יחליט ראש הרשות המוסמכת בבקשה על בסיס הנתונים שנמסרו. 5. העברת מידע מהרשות המוסמכת לשירות החליט ראש הרשות המוסמכת להעביר מידע לשירות, יעבירו למבקש בהקדם האפשרי בנסיבות הענין, תוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשת המידע. 6. דחיית בקשה לקבלת מידע (א) החלטת ראש הרשות המוסמכת לדחות את בקשת המידע, כולה או חלקה תהיה בכתב ומנומקת, ולאחר שניתנה למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו בפניו; ראש הרשות המוסמכת ייתן את החלטתו בהקדם האפשרי בנסיבות הענין, ותוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשה. (ב) החלטת ראש הרשות המוסמכת לדחות את הבקשה תועבר למבקש מיד לאחר קבלתה. 7. ערר (א) המבקש רשאי להגיש ערר ליועץ המשפטי לממשלה, על החלטת ראש הרשות המוסמכת לפי תקנה 6; הערר יוגש בכתב ויצורפו אליו כל המסמכים והמידע שהובאו בפני ראש הרשות המוסמכת. (ב) עותק מן הערר כאמור בתקנת משנה (א) יועבר אל ראש הרשות המוסמכת, אשר יעביר את התייחסותו ליועץ המשפטי לממשלה בהקדם האפשרי, תוך התחשבות במידת הדחיפות שצוינה בבקשה, ולא יאוחר מתוך 14 ימים מהיום שבו נמסר לראש הרשות המוסמכת עותק של הערר. 8. דרכי העברת המידע התקשורת לפי תקנות אלה בין השירות לבין הרשות המוסמכת תיעשה באחת או יותר מן הדרכים המפורטות להלן, כפי שיקבע ראש היחידה לאבטחת מידע בשירות הביטחון הכללי, בהסכמת ראש הרשות המוסמכת: (1) בתקשורת ברשת פרטית (VPN - virtual private network); (2) במדיה מגנטית - לרבות דיסקטים, תקליטורים או כל אמצעי נתיק אחר; (3) על גבי מסמכי נייר. 1 ק''ת תשס''ב, 1166. מיסיםעבירות מסהלבנת הוןשב"כ (שירות הביטחון הכללי)תקנות