תקנות אמנת הבנק הבין-אמריקני לפיתוח (חסינות וזכויות יתר), תשל''ו-1976

תקנות אמנת הבנק הבין-אמריקני לפיתוח (חסינות וזכויות יתר), תשל''ו-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק אמנת הבנק הבין-אמריקני לפיתוח, תשל''ו-1976, אני מתקין תקנות אלה: 1. חסינות וזכויות יתר לבנק הבין-אמריקני לפיתוח, לנגידיו ומנהליו וחליפיהם, לפקידיו ולעובדיו יהיו בישראל החסינויות וזכויות היתר המפורטות בהוראות אמנת הבנק המובאות בתוספת. 2. תחילה תחילתן של תקנות אלה היא משעה שאמנת הבנק נחתמה בשם מדינת ישראל. ת ו ס פ ת אמנת הבנק סעיף יא מעמד, חסינות וזכויות יתר סימן 1 : תחום הסעיף כדי לאפשר לבנק למלא את מטרתו ואת התפקידים שנמסרו בידיו, יוענקו לבנק, בשטחי ארצה של כל חברה, המעמד, החסינויות וזכויות היתר המפורטים בסעיף זה. סימן 2 : מעמד משפטי הבנק יהיה בעל אישיות משפטית, וביחוד יהא מוסמך: (א) להתקשר בחוזים; (ב) לרכוש ולהוציא מרשותו מקרקעים ומטלטלים; וכן (ג) לפתוח בהליכים משפטיים. סימן 3 : הליכים משפטיים מותר להגיש תובענות נגד הבנק רק בבית-משפט בעל שיפוט מוסמך בשטחי ארצה של חברה שבהם יש לבנק משרד, שבהם מינה הבנק סוכן לקבלת המצאה או הודעה על הליך, או שבהם הוציא הבנק בטוחות או ערב להן. שום תובענות לא יובאו נגד הבנק על-ידי חברות או בני אדם הפועלים בשם חברות, או המקבלים תביעות מחברות. אף על פי כן, תעמוד לפני ארצות החברות דרך הזקקות לנהלים מיוחדים לשם יישוב חילוקי דיעות בין הבנק ובין חברותיו, כפי שייקבע בהסכם זה, בחוקי עזר ובתקנות הבנק, או בחוזים שנתקשרו בהם עם הבנק. רכוש הבנק ונכסיו, יהיה מקומם היכן שיהיה, ויהיה המחזיק בהם מי שיהיה, יהיו מחוסנים בפני כל צורות של תפיסה, עיקול או הוצאה לפועל, לפני מסירת פסק-דין סופי נגד הבנק. סימן 4 : חסינות הנכסים רכוש הבנק ונכסיו, יהיה מקומם היכן שיהיה ויהיה המחזיק בהם מי שיהיה, יהיו רואים אותם כרכוש בין-לאומי ציבורי ויהיו מחוסנים בפני חיפוש, החרמה, הפקעה, או בפני כל צורה אחרת של לקיחה או מימוש משכון, על-ידי פעולה של רשות מבצעת או מחוקקת. סימן 5 : איסור פגיעה בארכיון הארכיון של הבנק יהא אסור בפגיעה. סימן 6 : חופש הנכסים מהגבלות עד למידה שיהא צורך בה לביצוע מטרתו ותפקידיו של הבנק ולניהול פעולותיו בהתאם להסכם זה, כל הרכוש והנכסים של הבנק יהיו חופשיים מהגבלות, הסדרים, פיקוחים ותדחיות מכל מין שהוא, חוץ מכפי שניתן להיקבע אחרת בהסכם זה. סימן 7 : זכות יתר להודעות כל חברה תעניק להודעות הרשמיות של הבנק אותו יחס שהיא מעניקה להודעות הרשמיות של חברות אחרות. סימן 8 : חסינויות וזכויות יתר אישיות לכל הנגידים, המנהלים, החליפים, הפקידים והעובדים של הבנק יהיו זכויות היתר, והחסינויות כדלקמן: (א) חסינות בפני הליכים משפטיים לגבי כל מעשה שבוצע על ידיהם מכוח תפקידם הרשמי, חוץ ממקום שהבנק מוותר על החסינות. (ב) אם אינם אזרחי המקום, אותן חסינויות בפני הגבלות הגירה, דרישות רישום זרים וחובות השירות הלאומי, ואותן הקלות ביחס להוראות בדבר החלפת מטבע, שנוהגות חברות להעניק לנציגים, לפקידים ולעובדים בני מעמד דומה של חברות אחרות. (ג) אותן זכויות יתר לגבי הקלות נסיעה שנוהגות חברות להעניק לנציגים, לפקידים ולעובדים בני מעמד דומה של חברות אחרות. סימן 9 : חסינויות בפני מסים (א) הבנק, רכושו, נכסיו האחרים, הכנסתו והפעולות והעסקות שהוא מבצע בהתאם להסכם זה, יהיו מחוסנים בפני כל מסים ומסי מכס. הבנק יהיה מחוסן גם בפני כל התחייבות בקשר לתשלומו, ניכויו או גבייתו של כל מס או מס מכס. (ב) שום מס לא יוטל לגבי משכורות ושכר שהבנק משלם למנהליו, לחליפיו, לפקידיו ולעובדיו, שאינם אזרחי המקום. (ג) שום מס מכל מין שהוא לא יוטל על כל איגרת חוב או בטוחה, שהוציא הבנק, לרבות כל דיבידנדה עליהן, ויהיה המחזיק בהן מי שיהיה: (1) אם המס מפלה לרעה את איגרת החוב או את הבטוחה האמורים אך ורק מחמת שהוצאו על-ידי הבנק; או (2) אם הבסיס השיפוטי היחידי למס כזה הוא המקום או המטבע שבהם הוצא, נעשה בר-תשלום או שולם, או המקום בו נמצא איזה משרד או מקום עסקים המתקיימים על - ידי הבנק. (ד) שום מס מכל מין שהוא לא יוטל על כל איגרת חוב או בטוחה שערב להן הבנק, לרבות כל דיבידנדה או ריבית עליהן, ויהיה המחזיק בהן מי שיהיה: (1) אם המס מפלה לרעה את איגרת החוב או הבטוחה האמורות אך ורק מחמת שהבנק ערב להן; או (2) אם הבסיס השיפוטי היחידי למס כזה הוא מקומו של איזה משרד או מקום עסקים המתקיים על-ידי הבנק. 1 ק''ת תשל''ו, 1778. חסינותבנקתקנותאמנה בינלאומית