תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות-בטיחות ונאמני-בטיחות), תשכ''א-1960

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ועדות-בטיחות ונאמני-בטיחות), תשכ''א-1960 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11, 20 ו-43 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי''ד -1954, אני מתקין תקנות אלה: 1. מינוי נציגי עובדים ונאמנים נציגי עובדים בועדת-בטיחות (להלן - נציגי העובדים) או נאמנים לעניני בטיחות וגיהות (להלן - הנאמנים) יתמנו על ידי ועד העובדים במפעל. 2. קשר בין ועדת בטיחות ובין ועד עובדים ומועצת ייצור בין נציגי העובדים יהיה אחד שהוא חבר ועד העובדים, ואם יש במפעל מועצת-ייצור, גם אחד שהוא נציג העובדים במועצה; חבר ועד עובדים שנתמנה נציג כאמור, לא יטיל עליו ועד העובדים תפקיד קבוע אחר. 3. בחירת נציגי עובדים ונאמנים אין במפעל ועד עובדים, ייבחרו נציגי העובדים או הנאמנים על ידי העובדים במפעל, באסיפה שתכונס לצורך זה, על ידי בא-כוח המוסד לבטיחות ולגיהות. 4. סגולות חברי ועדת בטיחות ונאמנים במינוים או בבחירתם של חברי ועדת-בטיחות ונאמנים יש להתחשב בסגולות אלה: (1) ותק במפעל ובמקצוע; (2) עירנות והבנה לבטיחות בעבודה. 5. תקופת כהונה חברי ועדת-בטיחות ונאמנים יתמנו או ייבחרו לשלוש שנים, ומותר לחזור למנותם או לבחרם מחדש; ובלבד שתקופת כהונתו של נציג העובדים בועדת-בטיחות שהוא חבר ועד העובדים או נציג העובדים במועצת-ייצור, תסתיים לפני המועד האמור אם חדל להיות חבר ועד העובדים או נציג העובדים במועצת הייצור. 5א. מועדי התכנסות ועדת הבטיחות (תיקון: תשל''ג) על ועדת הבטיחות להתכנס לפחות שמונה פעמים בשנה; לא התכנסה הועדה כאמור, יכנסה הממונה על הבטיחות והוא יקבע את המועד ואת סדר היום של הועדה. 6. אישור פעולות פעולה שנעשתה על ידי חברי ועדת-בטיחות, שתקופת כהונתם נסתיימה ושהיתה כדין אילולא נסתיימה תקופת כהונתם, רואים אותה כאילו נעשתה כדין. 7. הוראות מעבר חברי ועדת-בטיחות שנתמנו או נבחרו לפני פרסום תקנות אלה ברשומות, יראו אותם כאילו נתמנו או נבחרו לפי תקנות אלה בתאריך שנתמנו או נבחרו. 1 ק''ת תשכ''א, 252; תשל''ג, 1735. פיקוח על העבודהתקנותבטיחות בעבודה