תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מועצת המוסד לבטיחות וגיהות), תשכ''ג-1963

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מועצת המוסד לבטיחות וגיהות), תשכ''ג-1963 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 28 (ג), 31 ו-43 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי''ד-1954, אני מתקין תקנות אלה: 1. תקופת כהונת המועצה (א) תקופת כהונתה של מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות (להלן - המועצה) היא ארבע שנים. (ב) תקופת כהונתה של המועצה אשר כיהנה ערב תחילת תקפן של תקנות אלה, תיתם ביום תחילתן. 2. הפסקת חברות במועצה כהונתו של חבר המועצה תיפסק אם חל בו אחד מאלה: (1) התפטר על ידי מסירת הודעה בכתב ליושב ראש; (2) עבר עבירה פלילית שיש בה קלון; (3) נמצא פסול-דין; (4) נעדר משלוש ישיבות רצופות של המועצה ולדעת היושב ראש לא היתה סיבה סבירה להיעדרו; (5) חדל לייצג את העובדים או המעבידים אשר, בהתייעצות עם ארגונם, מונה כנציגם במועצה, והדבר הובא בכתב לידיעת היושב ראש; (6) היה לעובד המוסד. 3. כינוס המועצה היושב ראש יכנס את המועצה בכל אחד מאלה: (1) לא יאוחר מארבעה חדשים לאחר הישיבה הקודמת; (2) על פי בקשה בכתב המפרטת את סדר היום המוצע, חתומה על ידי לא פחות מחמישית ממספר חברי המועצה; (3) כשהוא רואה צורך מיוחד בכך. 4. קביעת סדר היום (א) סדר היום לישיבות המועצה ייקבע על ידי היושב ראש, ובלבד שיכלל בו כל ענין - (1) שהמועצה החליטה להעמידו על סדר היום; (2) שפורט בבקשה לכינוס המועצה לפי תקנה 3(2) בהתאם לסדר מסירת הבקשות ליושב ראש. (ב) המועצה לא תדון בענין שלא נכלל בסדר היום. 5. שינויים בסדר היום (א) הצעה לשנות את סדר היום תוגש לפני ישיבת המועצה או עם פתיחתה; ההצעה תועמד להצבעה אם נמצא לה תומך; המציע רשאי להסבירה בקיצור לפני ההצבעה, ואחד המתנגדים לה רשאי להשיב. (ב) הצעה לשינוי בסדר היום תתקבל ברוב דעותיהם של כל חברי המועצה. 6. הזמנות (א) הזמנה לישיבת המועצה תפרט את סדר היום שלה והיא תימסר לחברי המועצה לפחות 14 יום לפני המועד שנקבע לישיבה. (ב) הזמנה לישיבה דחופה וכן הודעה על ביטול ישיבה, דחייתה או הקדמתה, מותר למסור בדרך הנראית ליושב ראש כיעילה, ובלבד שהודעה על ישיבה דחופה, דחיית ישיבה או הקדמתה, שנמסרה כאמור תאפשר למוזמן להשתתף בישיבה. (ג) ישיבת המועצה תהא כדין גם אם הזמנה שנשלחה בעוד מועד לפי מען חברי המועצה לא הגיעה לידי חבר מחבריה. 7. מנין חוקי (א) שליש מחברי המועצה וביניהם היושב ראש, הם מנין חוקי בישיבותיה. (ב) לא היה בישיבת מועצה מנין חוקי, יהיו בישיבה הבאה ששית חברי מועצה וביניהם היושב ראש, מנין חוקי לגבי כל ענין שעמד על סדר היום של הישיבה הראשונה. (ג) היושב ראש יקבע את המועד לישיבה השניה; ההזמנה לישיבה השנייה תכלול אזהרה שהישיבה כאמור תתקיים גם אם מספר המשתתפים בה יהיה כאמור בתקנת משנה (ב). (ד) פחת מספר המשתתפים במשך הישיבה והיה קטן מן המנין החוקי, לא תיפגע חוקיות ההחלטות בשל כך בלבד. 8. הנהלת ישיבות (א) היושב ראש - (1) יפתח וינעל את הישיבות; (2) ינהל את הדיונים בהתאם לסדר היום שנכלל בהזמנה לישיבה או כפי ששונה לפי תקנה 5; (3) יקציב לכל חבר שביקש את רשות הדיבור את הזמן שמותר לו לנאום; (4) יקבע את תוצאות ההצבעות. (ב) היושב ראש רשאי - (1) להפסיק חבר מועצה החורג בדבריו מהענין הנדון, או הנואם מעל לזמן שהוקצב לו; (2) לקרוא לסדר חבר מועצה אשר התנהגותו אינה כשורה. 9. סדר הדיונים (א) היושב ראש יתן לחברי המועצה רשות הדיבור לפי סדר בקשתם. (ב) מגיש הצעה רשאי לפתוח את הדיון בהצעתו ולסיימו. 10. קבלת החלטות החלטות יתקבלו ברוב קולות המצביעים באותה ישיבה; היה מספר הקולות שקול, יכריע קולו של היושב ראש. 11. סדרי הצבעה (א) ההצעות יועמדו להצבעה לפי סדר הגשתן; בהצעות שקבלת אחת מהן שוללת את קבלתה של האחרת, יצביעו קודם על המרחיקה לכת; נתעורר ספק בנוגע לסדר ההצבעה, יכריע היושב ראש. (ב) ההצבעה תהיה בהרמת ידיים. (ג) על פי דרישת חבר מחברי המועצה יספור היושב ראש את קולות המצביעים בעד ונגד ההצעה וכן הנמנעים מהצבעה. 12. פרוטוקול יירשם פרוטוקול מכל ישיבה שבו ייכללו לפחות פרטים אלה: (1) שמות חברי המועצה הנוכחים בישיבה, וכן שמותיהם של הנעדרים; (2) סדר היום; (3) שמות המשתתפים בוויכוח ותמצית דבריהם; (4) ההצעות; (5) תוצאות ההצבעות; (6) ההחלטות. 13. אישור הפרוטוקול (א) היושב ראש יאשר בחתימת ידו את הפרוטוקול לא יאוחר מאשר בישיבה הבאה והעתק ממנו יישלח לכל חבר מועצה. (ב) תוך חודש מיום קבלת העתק מהפרוטוקול רשאי חבר מועצה לבקש מהיושב ראש לתקן את תכנו. (ג) על בקשה לתקן את הפרוטוקול יחליט היושב ראש. החליט היושב ראש לתקן את הפרוטוקול יישלח העתק מהתיקון לחברי המועצה. 14. זכות עיון חבר מועצה רשאי לעיין בפרוטוקול מישיבות המועצה בכל עת סבירה או להעתיקו. 15. מינוי ועדות המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה. 16. כינוס ועדות וסדר עבודתן (א) יושב ראש של ועדה יכנס אותה לפי הצורך או לפי בקשת יושב ראש המועצה. (ב) הוראות תקנות 3(2) עד 6 ו-8 עד 12 יחולו על ועדות המועצה, בשינויים שהענין מחייבם. 17. תפקידי המינהלה הזמנות לישיבות המועצה וועדותיה יימסור על ידי מינהלת המוסד והיא תנהל את פרוטוקול ישיבותיהן, תעבירם לחברים ותשמרם. 18. תחילה תחילתן של תקנות אלה היא ביום ז' בניסן תשכ''ג (1 באפריל 1963). 1 ק''ת תשכ''ג, 1224. פיקוח על העבודהתקנותבטיחות בעבודה