תקנות ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לענין אבנר) (העברת סכומים מאבנר לקרנית), התשס''ג-2003

תקנות ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לענין אבנר) (העברת סכומים מאבנר לקרנית), התשס''ג-2003 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10ה(ה) ו-13 (א) לחוק ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לענין אבנר), התשנ''ז-1997 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. העברת סכומים מאבנר לקרנית כל עוד מתקיימים התנאים שבסעיף 10ה(ה) לחוק, יעביר אבנר לקרנית מדי חודש, עד היום העשירי בו, סכום קבוע של 13 מיליון שקלים חדשים. 2. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום ו' בחשון התשס''ד (1 בנובמבר 2003). 1 ק''ת תשס''ג, 872.רכבתקנותביטוח רכברכב מנועיקרניתסעיף הגבלת תחרות / מניעת תחרות