תקנות ביטוח רכב מנועי (תעודות ביטוח), תש''ל-1970

תקנות ביטוח רכב מנועי (תעודות ביטוח), תש''ל-1970 (תיקון: תשל''ו) בתוקף סמכותי לפי סעיף 51 לפקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי) (נוסח חדש), תש''ל-1970, אני מתקין תקנות אלה: 1. תעודות ביטוח (תיקון: תשל''ו, תשמ''א) (א) תעודת-ביטוח המוצאת לכלי-רכב מפורשים תהיה לפי טופס א' שבתוספת. (ב) תעודת-ביטוח המוצאת לכלי-רכב בלתי מפורשים תהיה לפי טופס ב' שבתוספת. (ג) תעודת-ביטוח המוצאת לרכב הנגרר או נתמך על-ידי רכב מנועי תהיה לפי טופס ב-1 שבתוספת. (ד) תעודת ביטוח המוצאת לרכב שעל השימוש בו יש פוליסה המכסה כלי רכב אחדים שהם אוטובוסים ציבוריים או יותר מארבע מאות כלי רכב המיועדים להשכרה, תהיה לפי טופס ב-2 שבתוספת. 2. תעודת ביטוח לכתב כיסוי זמני תעודתביטוח הנכללת בכתבכיסוי זמני כמשמעותו בסעיף 10 לפקודה תהיה לפי טופס ג' שבתוספת. 2א. ספח שינוים לתעודת ביטוח (תיקון: תשל''ז) הסכימו מבטח ומבוטח על שינוי בביטוח, למעט שינוי בתקופת הביטוח, יפורט השינוי בספח לתעודת הביטוח, אשר יהיה לו תוקף אם הוחתם בחותמת המבטח שהוציא את תעודת הביטוח וכשהוא בצמוד לתעודת הביטוח. בספח כאמור יצויינו התאריך והשעה של נתינתו והמספר של תעודת-הביטוח. 3. ראיה במקום תעודת ביטוח (א) הנוהג ברכב של רשות מקומית הפטורה מהוראות סעיף 2 לפקודה, שנדרש כדין על-ידי שוטר להציג ראיה שהרכב אינו נהוג תוך הפרת הוראות סעיף 2 לפקודה, רשאי להציג במקום תעודת-ביטוח תעודה לפי טופס ד' שבתוספת, חתומה בידי אדם שהוסמך לכך מטעם הרשות המקומית. (ב) הנוהג ברכב של תאגיד הפטור מהוראות סעיף 2 לפקודה, שנדרש כדין על-ידי שוטר להציג ראיה שהרכב אינו נהוג תוך הפרת הוראות סעיף 2 לפקודה, רשאי להציג במקום תעודת-ביטוח תעודה לפי טופס ה' שבתוספת, חתומה בידי אדם שהוסמך לכך מטעם התאגיד. 4. השמדת תעודה לפי טופס ד' או ה' מי שהוציא תעודה לפי טפסים ד' או ה' לתוספת ישמידנה לפני שיימכר הרכב שהתעודה שייכת לו או לפני שיועבר בדרך אחרת. 5. תעודה שאבדה או נשחתה הוכח למבטח שהוציא תעודת-ביטוח, כי התעודה אבדה או נשחתה, חייב הוא, לפי דרישת האדם שלו הוצאה, להוציא לו תעודה חדשה. 6. כוחו של כרטיס ביטוח רכב בין-לאומי (א) לענין הפקודה יהיה כוחו של כרטיס ביטוח רכב בין-לאומי ככוחה של תעודת -ביטוח שהוצאה מטעם מבטח, ויראו את הפוליסה השייכת לאותו רכב כאילו היא פוליסה לפי דרישותיה של הפקודה. (ב) לענין סעיף זה, ''כרטיס ביטוח רכב בין-לאומי'' - כרטיס שהוצא מטעם מבטח רכב שהוא חבר במשרד ארצי של משרד כרטיס ביטוח בין-לאומי, הוא ''משרד הכרטיס הירוק'', ובלבד שהמשרד הארצי האמור הוא חבר נספח במרכז הבין-לאומי של משרד הכרטיס הירוק ויש לו הסכם הדדיות עם המשרד הארצי בישראל. (ג) הוראות סעיף 38 לפקודה לא יחולו לענין פוליסה שהוצא עליה כרטיס ביטוח רכב בין-לאומי. 7. ביטול כללי ביטוח כלי-רכב של מנוע (סיכוני צד שלישי), 1947 - בטלים. 8. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ''ז בסיון תש''ל (1 ביולי 1970). תוספת (תיקון: תשמ''א, תש''ס) (תקנות 1, 2 ו-3) טופס א' (תיקון: תש''ס) פקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי) (נוסח חדש), תש''ל-1970 תעודת-ביטוח תעודה מס' פוליסה מס' 1. מספר הרישוי של הרכב מספר השלדה 2. שם בעל הפוליסה 3. מועד תחילת הביטוח: המועד בו הוחתמה תעודה זו בחותמת הבנק* אך לא לפני 4. תאריך פקיעת הביטוח 5. בני-אדם או סוגי בני-אדם הזכאים לנהוג 6. הגבלות שימוש** אני מאשר/אנו מאשרים/בזה כי הפוליסה שתעודה זו שייכת לה מוצאת לפי הוראות הפקודה. שעת ההוצאה יום ההוצאה * לענין טופס זה, ''חותמת בנק'' - לרבות חותמת שהפיק מבטח בתיאום עם בנק ושהמפקח על הביטוח, כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ''א-1981, אישר כי יש בה כדי להבטיח את מטרות הפקודה. ** אין לכלול בפיסקה זו הגבלות שאין להן תוקף לפי סעיף 15 לפקודה. חותמת הבנק חתימה ושם מלא של המבטח (או של אחד המבטחים כאשר הפוליסה מוצאת בידי יותר ממבטח אחד) טופס ב' (תיקון: תש''ס) פקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי) (נוסח חדש), תש''ל-1970 תעודת-ביטוח תעודה מס' פוליסה מס' תיאור כלי הרכב שם בעל הפוליסה מועד תחילת הביטוח: המועד בו הוחתמה תעודה זו בחותמת הבנק* אך לא לפני תאריך פקיעת הביטוח בני-אדם או סוגי בני-אדם הזכאים לנהוג הגבלות שימוש** אני מאשר/אנו מאשרים/כפי הפוליסה שתעודה זו שייכת לה מוצאת לפי הוראות הפקודה. שעת ההוצאה יום ההוצאה * לענין טופס זה, ''חותמת בנק'' - לרבות חותמת שהפיק מבטח בתיאום עם בנק ושהמפקח על הביטוח, כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ''א-1981, אישר כי יש בה כדי להבטיח את מטרות הפקודה. ** אין לכלול בפיסקה זו הגבלות שאין להן תוקף לפי סעיף 15 לפקודה. חותמת הבנק חתימה ושם מלא של המבטח (או של אחד המבטחים כאשר הפוליסה מוצאת בידי יותר ממבטח אחד) טופס ב'1 (תיקון: תש''ס) פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), תש''ל-1970 תעודת-ביטוח תעודה מס' פוליסה מס' תיאור כלי הרכב הנגרר או הנתמך (מספר רישוי או זיהוי בדרך אחרת) שם בעל הפוליסה מועד תחילת הביטוח: המועד בו הוחתמה תעודה זו בחותמת הבנק* אך לא לפני תאריך פקיעת הביטוח בני-אדם או סוגי בני-אדם הזכאים לנהוג הגבלות שימוש ** אני מאשר/אנו מאשרים/כי הפוליסה שתעודה זו שייכת לה מוצאת לפי הוראות הפקודה. שעת ההוצאה יום ההוצאה * לענין טופס זה, ''חותמת בנק'' - לרבות חותמת שהפיק מבטח בתיאום עם בנק ושהמפקח על הביטוח, כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ''א-1981, אישר כי יש בה כדי להבטיח את מטרות הפקודה. ** אין לכלול בפיסקה זו הגבלות שאין להן תוקף לפי סעיף 15 לפקודה. חותמת הבנק חתימה ושם מלא של המבטח (או של אחד המבטחים כאשר הפוליסה מוצאת בידי יותר ממבטח אחד) טופס ב'2 פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש''ל-1970 תעודת ביטוח תעודה מס' פוליסה מס' תיאור כללי הרכב שם בעל הפוליסה מועד תחילת הביטוח מועד פקיעת הביטוח בני אדם או סוגי בני אדם הזכאים לנהוג הגבלות שימוש* אני מאשר / אנו מאשרים בזה כי הפוליסה שתעודה זו שייכת לה מוצאת לפי הוראות הפקודה. שעת ההוצאה יום ההוצאה * אין לכלול בפסקה זו הגבלות שאין להן תוקף לפי סעיף 15 לפקודה. חותמת הבנק חתימה ושם מלא של המבטח (או של אחד המבטחים כאשר הפוליסה מוצאת בידי יותר ממבטח אחד) טופס ג' (תיקון: תש''ס) פקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי) (נוסח חדש), תש''ל-1970 תעודת-ביטוח - כתב כיסוי זמני תעודה מס' פוליסה מס' 1. מספר הרישוי של הרכב מספר השלדה 2. שם בעל הפוליסה 3. מועד תחילת הביטוח: המועד בו הוחתמה תעודה זו בחותמת הבנק* אך לא לפני 4. תאריך פקיעת הביטוח 5. בני-אדם או סוגי בני-אדם הזכאים לנהוג 6. הגבלות שימוש** * לענין טופס זה, ''חותמת בנק'' - לרבות חותמת שהפיק מבטח בתיאום עם בנק ושהמפקח על הביטוח, כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ''א-1981, אישר כי יש בה כדי להבטיח את מטרות הפקודה. ** אין לכלול בפיסקה זו הגבלות שאין להן תוקף לפי סעיף 15 לפקודה. אני מאשר/אנו מאשרים/בזה שכתב-כיסוי זמני זה מוצא לפי הוראות הפקודה. שעת ההוצאה יום ההוצאה חותמת הבנק חתימה ושם מלא של המבטח טופס ד' פקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי) (נוסח חדש), תש''ל-1970 תעודת-בעלות מאת רשות מקומית הפטורה מהוראות סעיף 2 לפקודה אנו מאשרים בזה, כי הרכב שמספר הרישוי שלו הוא: הוא רכושה של הפטורה, לפי הודעה שניתנה לפי סעיף 4 לפקודה, מהוראותיו של סעיף 2 לפקודה. שעת ההוצאה יום ההוצאה חתימת המוסמך לחתום בשם הרשות המקומית שם הרשות המקומית טופס ה' פקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי) (נוסח חדש), תש''ל-1970 תעודת-בעלות מאת תאגיד הפטורה מהוראות סעיף 2 לפקודה אנו מאשרים בזה, כי הרכב שמספר הרישוי שלו הוא: הוא רכושו של הפטור, לפי תעודת-פטור שהוצאה לפי סעיף 11 לפקודה, מהוראותיו של סעיף 2 לפקודה. שעת ההוצאה יום ההוצאה חתימת המוסמך לחתום בשם התאגיד שם התאגיד 1 ק''ת תש''ל, 1319; תשל''ו, 2730; תשל''ז, 7181; תשל''ח, 250; תשמ''א, 650; תש''ס, 350. רכבתקנותביטוח רכברכב מנועי