תקנות בית הדין לעבודה (פגרות), התשמ''ד-1984

תקנות בית הדין לעבודה (פגרות), התשמ''ד-1984 (תיקון: תשמ''ח) בתוקף סמכותי לפי סעיף 43(ב) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ''ט-1969 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, אני מתקין תקנות אלה: 1. תקופות הפגרה (תיקון: תשמ''ח, תשס''ב, תשס''ז) תקופות הפגרה בבית הדין הארצי ובבתי הדין האזוריים יהיו מדי שנה כדלקמן: (1) פגרת סוכות - מיום י''ד בתשרי עד יום כ''א בתשרי; (2) פגרת הפסח - מיום י''ד בניסן עד יום כ''א בניסן; (3) פגרת הקיץ - מיום 16 ביולי עד יום 31 באוגוסט. 2. דיון בתקופת הפגרה (תיקון: תשמ''ח) (א) במשך הפגרה - (1) ידון בית הדין הארצי בסכסוך קיבוצי ובכל ענין אחר אשר לגביו החליט נשיאו או שופט שהוא מינה לכך, שהעניין אינו סובל דחיה; (2) ידון בית דין אזורי בסכסוך קיבוצי, בבקשות לסעד ביניים, בתובענות על שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, התשי''ח-1958, אם השכר אינו עולה על הסכום שנקבע לענין בסעיף 27(ב) לחוק, ובכל ענין אחר אשר לגביו החליט שופט שהענין אינו סובל דחיה. (ב) על אף האמור בתקנות משנה (א) יתקיים דיון כרגיל, במסגרת תורנות השופטים, אם אין עורך דין המייצג צד, מתנגד לכך. 3. יום ו' כפגרה (תיקון: תש''ן) במנין ימי תקופה שנקבעה בחיקוק, או שנקבעה בידי בית דין או בידי רשם, יראו את יום ו' בשבוע כיום פגרה, אם הוא היום האחרון לפתיחת הליך או לביצועה של פעולה במהלך הליך בבית דין. 1 ק''ת תשמ''ד, 1936; תשמ''ח, 658; תש''ן, 591; תשס''ב, 22; תשס''ז, 1040. תקנותתקנות בית הדין לעבודהבית הדין לעבודה