תקנות בית המשפט (עבירות לפי חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם), תשי''א-1950

תקנות בית המשפט (עבירות לפי חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם), תשי''א-1950 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לפקודת בתי המשפט, 1940, סעיף 28 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (שפיטה על-פי אשמה), וסעיף 10 לפקודת בתי משפט (הוראות מעבר), תש''ח - 1948, אני מתקין תקנות אלה: 1. טענת פגם בכתב אשמה כתב אשמה שהוגש במשפט על עבירה לפי חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש''י-1950, אין לפסלו מסיבה זו בלבד שהוא לקה בכפל אשמה או בחוסר ודאות. 1 ק''ת תשי''א, 226.תקנותניצולי שואה