תקנות בית משפט (החזרת החזקה בדירה לחייל), תש''ט-1949

תקנות בית משפט (החזרת החזקה בדירה לחייל), תש''ט-1949 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הגנת החייל (דירה), תש''ט-1949, וסעיף 22 לפקודת בתי המשפט, 1940, אני מתקין בזה תקנות בית משפט אלה: 1. תביעה להחזרת דירה לחייל בתביעה להחזרת החזקה בדירה לחייל לפי חוק הגנת החייל (דירה), תש''ט-1949, יחולו - במידה שלא שונו על ידי החוק האמור הנוהג וסדרי הדין של בתי משפט שלום, בשנויים אלה: (א) בהזמנה לנתבע לפי תקנה 7(2) לתקנות הפרוצדורה בבתי משפט השלום, 1940, יינתן זמן להתייצבות לא פחות מעשרה ימים מיום הוצאת ההזמנה, ולהגשת הגנה בכתב כתשובה לתביעה לא פחות מחמישה ימים מיום מסירת ההזמנה. (ב) הנתבע חייב להגיש את כתב ההגנה לפי תקנה 69 לתקנות האמורות תוך חמישה ימים מיום שנמסרה לו פרשת התביעה, או תוך זמן אחר שיורה בית המשפט בהתאם לסמכויותיו המסורות לו. (ג) התקופה הקבועה בתקנה 163 לתקנות האמורות להגשת בקשה לביטול-פסק דין או צו שניתנו על יסוד טענותיו של צד אחד בלבד, או כשצד אחד לא התייצב או לא השמיע טענות, תהיה עשרה ימים מיום מסירת פסק-הדין או הצו. 2. ערעור על פסק דין בערעור על פסק דין שניתן ע''י בית משפט שלום בתביעה כאמור בתקנה 1, - יחולו הנוהג וסדרי הדין הנהוגים בערעור לבית-משפט מחוזי, בשינויים אלה: (א) התקופה להגשת הודעת ערעור לפי סעיף 16(1) לפקודת שיפוט בתי משפט השלום, 1947, תהיה עשרה ימים מיום פסק-הדין, אם ניתן בפני המערער, או מיום שהודיעו לו את פסק-הדין שלא בפניו, ואולם רשאי המערער להגיש ערעור לפני שנמסרה לו הודעה כזו. (ב) בקשה לפי תקנה 331 לתקנות הפרוצדורה האזרחית, 1938, למתן צו לעכב את פעולות ההוצאה לפועל בקשר עם ערעור, תוגש לבית המשפט שמערערים על פסק-דינו ואין להגישה לשום בית משפט אחר. 1 ק''ת תש''ט, 302.צבאתקנות בתי המשפטחזקה בנכסתקנותחיילים