תקנות בית-דין לעבודה (המצאת מסמך בשטחים המוחזקים), תש''ל-1969

תקנות בית-דין לעבודה (המצאת מסמך בשטחים המוחזקים), תש''ל-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 43(ב) לחוק בתי הדין לעבודה, תשכ''ט-1969 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר העבודה, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''בית הדין'' - בית-דין אזורי או בית-דין ארצי, כמשמעותם בחוק, לרבות שופט בבית הדין כשהוא דן לבדו ורשם בית הדין כשהוא פוסק בתובענות על שכר מולן כאמור בסעיף 27(ב) לחוק; ''מסמך'' - כתב בי-דין, לרבות הזמנת עד או מסמך אחר, שהוציא בית הדין; ''אזור'' - כל אחד מן השטחים המוחזקים בידי צבא-הגנה לישראל. 2. תחולת תקנות סדרי דין לענין המצאת מסמך באזור יחולו על בית הדין, בשינויים המחוייבים, הוראות תקנות סדרי-דין (המצאת מסמכים לשטחים המוחזקים), תש''ל-1969. 1 ק''ת תש''ל, 460.מסמכיםשטחי יהודה ושומרוןתקנותתקנות בית הדין לעבודהבית הדין לעבודההמצאת כתבי בי דין