תקנות בריאות העם (הגשת דין וחשבון), התשנ''ח-1998

תקנות בריאות העם (הגשת דין וחשבון), התשנ''ח-1998 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29א(1) לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן - הפקודה), באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל''ז-1977, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה, ''רופא ממשלתי'' - הרופא הממשלתי שמונה על ידי שר הבריאות לענין תקנות אלה. 2. הגשת דין וחשבון (א) מנהל בית חולים או מי שהוא מינה לכך חייב להגיש לרופא הממשלתי דין וחשבון לגבי כל אשפוז שבוצע בבית החולים, למעט מידע הנוגע לאשפוז פסיכיאטרי החייב בדיווח לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ''א-1991. (ב) דין וחשבון לפי סעיף קטן (א) יוגש במועדים שעליהם הורה הרופא הממשלתי, ולגבי תקופה שהורה, ויכלול מידע על כל מאושפז לענין מחלקת האשפוז, סיבת האשפוז, מועד האשפוז, משך האשפוז, האבחנה הרפואית שנקבעה, הפעולות הרפואיות שבוצעו במהלך האשפוז, הגורם המממן את האשפוז ונתונים אישיים של המאושפז, שאין בהם כדי להביא לזיהויו, הכל כמפורט בתוספת ובהתאם לשיטת הקידוד שעליה הורה הרופא הממשלתי. 3. העברת המידע דין וחשבון כאמור בתקנה 2 יועבר באמצעות תקשורת מחשבים, למעט בתי חולים שלגביהם אישר הרופא הממשלתי להעבירו בדרך אחרת. 4. שמירת דינים אין בתקנות אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין. 5. תחילה2 תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן. תוספת3 (תקנה 2(ב)) ק''ת תשנ''ח, 362. התקנות פורסמו ביום 3.2.98. 3 הנוסח אינו מובא.רפואהתקנותבריאות העם