תקנות בריאות העם (התקן תוך רחמי), התשמ''ב-1982

תקנות בריאות העם (התקן תוך רחמי), התשמ''ב-1982 בתוקף סמכותי לפי סעיף 65ב(3) לפקודת בריאות העם, 1940, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשמ''ג, תשמ''ה) בתקנות אלה - ''רופא'' - רופא מורשה כמשמעותו בפקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל''ז-1976 (להלן - פקודת הרופאים); ''רופא נשים'' - רופא בעל תואר מומחה ביילוד ובגינקולוגיה שניתן לו לפי פקודת הרופאים; ''המנהל'' - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה; ''החדרת התקן תוך-רחמי'' - החדרת התקן תוך-רחמי לרחמה של אשה; ''התקן תוך-רחמי'' - מכשיר רפואי המוחדר לרחמה של אשה לשם מניעת הריון. 2. הסדרת השימוש בהתקן תוך רחמי החדרת התקן תוך-רחמי שלא בידי רופא נשים טעונה רשיון. 3. זכאות לקבלת רשיון (תיקון: תשמ''ג, תשמ''ה) אלה הזכאים לקבלת רשיון להחדרת התקן תוך-רחמי, סוג הרשיון ותנאיו: (1) רופא שעבר השתלמות מיוחדת - רשיון קבוע; לענין זה, ''השתלמות מיוחדת'' - השתלמות במרפאת נשים של בית חולים שהכיר בו המנהל, לפי תכנית השתלמות שערכה ועדה שמינה המנהל לענין זה ושאושרה על ידו; (2) רופא העובר התמחות לקראת היותו רופא נשים - במחלקת נשים של בית חולים שהכיר בו המנהל - רשיון זמני, כל עוד הוא עובר השתלמות כאמור, ובפיקוחו של רופא נשים. (3) רופא שהוכיח להנחת דעתו של המנהל שנתקיימו בו כל התנאים שלהלן - רשיון קבוע: (א) עסק בפועל ובהיקף של ממש בהחדרת התקנים תוך-רחמיים במשך חמש השנים שקדמו לתחילת תקנות אלה; ב) עבר בהצלחה השתלמות במרפאת נשים של בית חולים שהכיר בו המנהל במשך תקופה ובתנאים שקבע. 4. בקשה לרשיון (א) בקשה לרשיון קבוע או זמני תוגש למנהל. (ב) לבקשה יצורפו: (1) הצהרה חתומה ביד המבקש המפרטת את זכאותו לקבלת סוג הרשיון המבוקש; (2) אישור ממנהל המחלקה שבה עבר המבקש השתלמות מיוחדת או שבה הוא מתמחה, לפי הענין. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. 1 ק''ת תשמ''ב, 1365; תשמ''ג, 1565; תשמ''ה, 1485. רפואהתקנותבריאות העם