תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים) (תיקון) (הוראת שעה), התשס''ג-2002

תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים) (תיקון) (הוראת שעה), התשס''ג-2002 בתוקף הסמכות לפי סעיף 33 לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן - הפקודה), שנטלתי לעצמי לפי חוק-יסוד: הממשלה, ולפי סעיף 65ב(3) ו-(5) לפקודה, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הוראות שעה בתקופה שעד יום כ''ה בכסלו התשס''ג (30 בנובמבר 2002), יראו, על אף האמור בתקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים), התשנ''ד-1994 (להלן - התקנות העיקריות), כאילו - (1) בתקנה 1 לתקנות העיקריות, בהגדרה ''מכשיר מיוחד'', בסופה בא: ''לרבות שילוב של שניים או יותר מהמכשירים או מהמערכות או מהמכשירים ומהמערכות, וכן שילוב של מכשיר או מערכת מכשירים כאמור עם מכשיר רפואי או מערכת מכשירים רפואיים שאינם מנויים בתוספת.'' (2) בתקנה 3 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (4) בא: ''(5) בטיחות המכשיר המיוחד ויעילותו למטרה שלשמה הוא נועד.'' (3) בתקנה 7(א) לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (3) בא: ''(4) בעלו התמיד להפר הפרה יסודית של תנאי הרישיון על אף שהוזהר.'' (4) בתוספת לתקנות העיקריות - (א) במקום פרט 1 בא: שם המכשיר הרפואי תנאים נוספים שיעור המכשירים לנפש 1. (א) סורק Computerized בכל בית חולים כללי 1:150,000 (CT Scanner) Tomography שבו 300 מיטות כלליות בפיזור אחיד לשימוש כללי, למעט סורק CT או יותר המותאם לשימוש דנטלי בלבד, לרבות מכשירים מסוג: Axial, Spiral, Helical, Coronal, שם המכשיר הרפואי תנאים נוספים שיעור המכשירים לנפש Sagital ו-,Cone Beam בין אם המדובר במערכת בעלת שפופרת נעה ובין אם המדובר במערכת בעלת שפופרת נייחת ומיתקן אלקטרומגנטי להסטת אלקטרונים. (ב) סורק Computerized המכשיר יוצב במרפאה בלא הגבלה (CT Scanner) Tomography דנטלית או במכון לאבחון שמיועד, לפי טיבו ואפיונו הטכניים דנטלי בלבד והבדיקות הבסיסיים, לשימוש דנטלי בלבד יבוצעו רק על פי הפניה של רופא שיניים; לא יבוצעו בדיקות רפואיות אחרות באמצעות המכשיר (ב) במקום פרט 4 בא: ''4. טומוגרפיית פליטת בבית חולים שיש בו מכשיר אחד בכל פוזיטרוני Positron Emission מרכז להקרנות שאישר בית חולים שיש בו Tomography (PET) המנהל ובו מאיץ קווי, מרכז להקרנות סורק (CT) וסורק שאישר המנהל''. לסימולציה (ג) במקום פרט 7 בא: 7. מאיץ קווי במרכז להקרנות שאישר בכל אחד מחמשת המנהל ובו סורק (CT) המרכזים להקרנות וסורק לסימולציה האלה יהיו 1 עד 3 מכשירים: 1 - בצפון 3 - במרכז 1 - בדרום - במרכז להקרנות בירושלים יהיו 1 עד 4 מכשירים''; (ד) בפרט 11, בטור ''שיעור המכשירים לנפש'', במקום ''1:150,000'', בא ''1:70,000''. 2. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ''ג באלול התשס''ב (1 באוגוסט 2002). 1 ק''ת תשס''ג, 28. רפואהתקנותבריאות העם