תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתיה), התשמ''ג-1983

תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתיה), התשמ''ג-1983 בתוקף סמכותי לפי סעיף 52ב(4) לפקודת בריאות העם, 1940, וסעיף 10 לחוק רישוי עסקים, התשכ''ח-1968, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשנ''א) בתקנות אלה - ''מערכת בריכה'' - לרבות הבריכה, צינורות הכניסה לתוכה והיציאה ממנה, החצר שבה נמצאת הבריכה, תכולתה ומיגונה; ''בריכה'' - מבנה המיועד לאגירה, לויסות ולאספקת מי שתיה; ''המנהל'' - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה; ''המהנדס'' - מהנדס התברואה המחוזי של לשכת הבריאות המחוזית ומהנדס התברואה של מרכז הבריאות ע''ש ברזילי באשקלון; ''מתכנן'' - מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי''ח-1958; ''מיגון'' - מתקני הגנה תברואית למערכת בריכה; ''ברז דיגום'' - ברז המיועד לנטילת דגימות לשם בדיקת מי שתיה. ''תכנית אב'' - תכנית מקיפה להספקת מי שתיה לישוב מסויים. 2. הוראות לתכנון (תיקון: תשנ''א) (א) אין לבנות או לשנות באופן מהותי מערכת בריכה אלא לפי תכנית שאושרה כאמור בתקנת משנה (ג) (להלן - התכנית המאושרת). (ב) התכניות ההנדסיות הכוללות את ההיבט התברואי ייחתמו ביד המתכנן ויועברו למהנדס לקבלת אישורו, לפני הגשת בקשה להיתר לפי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש''ל-1970 (להלן - תקנות הבניה). (ג) המהנדס רשאי לאשר את התכניות, בתנאים או בלעדיהם, או לסרב לאשרן. (ד) התכנית שתוגש למהנדס תכלול: (1) חתך אורך של צינור הניקוז האמור בתקנה 14; (2) אם קיימת תכנית אב שהיבטיה התברואיים אושרו בידי המהנדס - הנתונים מתוך תכנית האב מתייחסים לבריכה; באין תכנית אב שאושרה כאמור או שהבריכה אינה מופיעה בתכנית האב או שהבריכה המתוכננת שונה מהמתואר בתכנית האב - פרשה טכנית, המתארת את תפקיד הבריכה במערכת הספקת המים של הישוב. 3. אספקת מים בעת ניקוי (תיקון: תשנ''א) תכנון מערכת בריכה, התקנתה, הפעלתה ושילובה במערכת מי שתיה של הישוב ייעשו באופן המאפשר אספקת מים גם בעת ניקויה. 4. שינויים (תיקון: תשנ''א) (א) שינוי מהותי בתכנית המאושרת טעון אישור מראש מאת המהנדס. (ב) בתום בנייתה של מערכת בריכה או לאחר ביצוע שינוי מהותי בה, יגיש המתכנן למהנדס את תכנית הביצוע בפועל כשהיא חתומה בידו. 5. שטיפה וחיטוי מיוחדים (א) לא יסופקו מים לציבור מבריכה אלא לאחר שטיפתה וחטויה, במקרים אלה: (1) אספקה ראשונה מבריכה חדשה; (2) כאשר הבריכה מזוהמת או כאשר קיים חשש, לפי חוות דעתו של המהנדס או של מפעיל הבריכה, כי היא מזוהמת. (ב) שטיפה וחטוי של בריכה, כאמור בתקנת משנה (א) ייעשו באופן שפורט בתוספת. 6. אישור הפעלה (תיקון: תשנ''א) הפעלת בריכה חדשה תיעשה לאחר שיוגש למהנדס אישור בכתב של המתכנן שהבריכה נבנתה לפי התכנית המאושרת ובהתאם לתקנות אלה. 7. מבנה סגור (תיקון: תשנ''א) (א) בריכה חדשה תהיה מבנה סגור. (ב) המנהל רשאי לאסור את השימוש בבריכה פתוחה אם ראה שהשימוש בה מסכן או עלול לסכן את בריאות הציבור. 8. מיגון הבריכה (תיקון: תשנ''א) מיגון הבריכה יתאים לדרישות חלק י''ח בתוספת השניה לתקנות הבניה. 9. ברזי דיגום (תיקון: תשנ''א) (א) בצנרת הבריכה יותקנו ברזי דיגום אשר יאפשרו, להנחת דעתו של המהנדס, דגימת המים במערכת הכניסה והיציאה מהבריכה. (ב) ברז הדיגום יהיה מדגם שאישר המנהל. (ג) ליד ברזי הדיגום יותקנו מסעפי קמץ T Branch)) המאפשרים חיבור מיתקן חיטוי נייד. 10. שטח החצר (תיקון: תשנ''א) שטח חצר הבריכה יהיה כזה שתובטח, להנחת דעתו של המהנדס, גישה נוחה לתחזוקה תקינה של מערכת הבריכה. 11. גדר (תיקון: תשנ''א) (א) השטח שסביב הבריכה כאמור בתקנה 10 יהיה מגודר בהתאם לחלק י''ח בתוספת השניה לתקנות הבניה. (ב) מרחק הגדר מקיר הבריכה יהיה לא פחות משלושה מטרים; אם ראה צורך בכך, בנסיבות מיוחדות, רשאי המהנדס לדרוש מרחק גדול יותר או להתיר מרחק קטן יותר. 11א. יעוד הבריכה והחצר (תיקון: תשנ''א) הבריכה והשטח המגודר סביב הבריכה, לא ישמשו לכל מטרה זולת הספקת מים, אלא באישור מיוחד מאת המנהל. 12. אחסון חמרים (תיקון: תשנ''א) (א) בחצר הבריכה יוחזקו רק הציוד והחמרים הדרושים לתחזוקת מערכת הבריכה ולטיפול במימיה. (ב) חמרים הדרושים לטיפול במים יוחזקו רק בהתאם להיתר רעלים לפי פקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ''א-1981. 13. רצפת הבריכה (תיקון: תשנ''א) רצפת הבריכה תהיה משופעת לכיוון פתח הניקוז בשיפוע מזערי של אחוז אחד (1%); הפרש הגבהים ברצפה בין הנקודה הגבוהה שבה ובין הנקודה הנמוכה לא יפחת מ-10 סנטימטרים. 14. ניקוז (תיקון: תשנ''א) (א) בכל בריכה יהיה פתח ניקוז שיותקן במקום הנמוך ביותר ברצפה באופן המאפשר הרקה מוחלטת של הבריכה. (ב) בפתח הניקוז יותקן משפך. (ג) צינור הניקוז יצוייד במגוף במקום שמחוץ למבנה הבריכה ובקרבת הקיר החיצוני של הבריכה שהגישה אליו נוחה. (ד) צינור הניקוז יהיה בקוטר של 150 מילימטרים (6 אינצ') לפחות; הקוטר יהיה אחיד לכל אורכו. (ה) צינור הניקוז יונח בשיפוע של 2% לפחות בכיוון הזרימה; (ו) מערכת הניקוז תהיה בנויה כך שתמנע חדירת מים, חרקים ומכרסמים לתוך הבריכה דרך צינור הניקוז; (ז) במערכת הניקוז יותקנו אמצעים למניעת זרימה חוזרת, אם לדעת המתכנן קיימת אפשרות של כניסת מים חוזרים; (ח) בבריכה תת-קרקעית שאין לה אפשרות לניקוז טבעי, תותקן משאבה שביכולתה לרוקן בריכה מלאה בתוך 10 שעות. 15. גג הבריכה (תיקון: תשנ''א) (א) גג הבריכה יהיה בשיפוע שיאפשר ניקוז שלם של מי גשמים אל מחוץ לבריכה. ב) לכל הפתחים בגג הבריכה תהיה הגבהה של 10 ס''מ לפחות מפני הגג. (ג) בגג הבריכה יהיה פתח אוורור המבטיח כניסת אוויר לחלל הבריכה. 16. שטח פנים הבריכה (תיקון: תשנ''א) פנים הבריכה יהיה חלק וללא פינות חדות באופן המאפשר את ניקויה. 17. חמרים (תיקון: תשנ''א) (א) כל החמרים של הבריכה, לרבות החמרים לאטימה וצביעה, יהיו עמידים במים ולא יכילו חמרים רעילים. (ב) אטימה וצביעה יבוצעו בחמרים שאישר המנהל. 18. חלקי מתכת כל חלקי המתכת בבריכה יהיו מוגנים בפני חלודה או עשויים מחומר בלתי מחליד. 19. צינור הכניסה (תיקון: תשנ''א) בצינור כניסת המים לבריכה יותקן מגוף בחלקו שמחוץ למבנה הבריכה, שהגישה אליו נוחה; אם כניסת המים היא מתחת למפלס המים המרבי, יותקנו בו גם אמצעים למניעת זרימה חוזרת. 20. צינור היציאה (תיקון: תשנ''א) צינור יציאת המים מן הבריכה - (1) יותקן כך שרום תחתיתו יהיה 5 סנטימטרים לפחות מעל הרום הגבוה ביותר ברצפת הבריכה; (2) יצוייד בשסתום אל-חוזר. 21. הפרדה בין צינור כניסה וצינור יציאה (תיקון: תשנ''א) צינורות הכניסה והיציאה יהיו נפרדים, במרחק שיאפשר סחרור מים בבריכה. 22. צינור גלישה (תיקון: תשנ''א) (א) הבריכה תצוייד בצינור גלישה שדרכו יגלשו עודפי המים מהבריכה. (ב) ראש המשפך בצינור הגלישה יהיה בגובה של 20 סנטימטרים לפחות מתחת לנקודה הנמוכה של התקרה. (ג) היתה התקרה אפקית, יהיה משפך צינור הגלישה נמוך ממנה ב-30 סנטימטרים לפחות. (ד) צינור הגלישה יהיה בקוטר שימנע מגע בין מפלס המים המרבי לבין התקרה. (ה) בקצה החיצוני של צינור הגלישה יותקן מדף שימנע כניסת גופים זרים דרכו בעת שאין גלישה; מחזיק הבריכה ידאג לכך שהמדף יהיה תקין בכל עת. 23. תחזוקה (תיקון: תשנ''א) (א) פתחי הכניסה לבריכה ולמחסן ושערי החצר יהיו סגורים ונעולים בכל עת פרט לזמן שעובדים בה. (ב) החצר תוחזק נקיה מעשב, פסולת וכל חפץ שאינו דרוש להחזקת הבריכה ולהספקת מים סדירה. (ג) מערכת הבריכה תוחזק במצב תקין וראוי לשימוש; מיתקן או אבזר שיצא מכלל שימוש מסיבה כלשהי יוחלף. 24-26. (בוטלו) (תיקון: תשנ''א) 27. אמצעי זהירות בביצוע החיטוי (תיקון: תשנ''א) אין להשתמש במכל של חומר חיטוי שאינו תקין תקני וכשר לפעולה. 28. שטיפה וחיטוי תקופתי (א) הבריכה תישטף ותחוטא בתקופות ובאופן המפורטים בתוספת, אלא אם קבע המהנדס אחרת. (ב) אחרי כל שטיפה וחיטוי ימסור המחזיק בבריכה דגימת מים לבדיקה מיקרוביאלית במעבדה מוכרת לפי תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה), התשל''ד-1974. 29. ממונה על תברואה (תיקון: תשנ''א) (א) מחזיק בריכה ימנה ממונה על תברואה, לבריכה אחת או למספר בריכות. (ב) הממונה על תברואה יהיה בקי בתחזוקה של מערכת בריכה להנחת דעתו של המהנדס. 30. ניהול יומן (א) הממונה על תברואה ינהל יומן שבו יירשמו כל הפעולות שבוצעו בבריכה ותאריכיהן. (ב) היומן ישמר שבע שנים לפחות. 30א. שמירת דינים (תיקון: תשנ''א) תקנות אלה באות להוסיף על כל דין. 31. הוראות מעבר (תיקון: תשנ''א) (א) הוראות תקנות 8, 10, 13 ו-14 (א) עד (ז) לא יחולו על בריכה שהיתה בשימוש לפני יום ז' בטבת התשנ''א (24 בדצמבר 1990). (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל לדרוש עריכת שינויים חיוניים במערכת בריכה להבטחת איכותם של מי השתיה המסופקים מהבריכה; מחזיק בריכה שקיבל דרישה כאמור יגיש לאישור המהנדס לוח זמנים לעריכת השינויים, תוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה; לא הגיש לוח זמנים כאמור, רשאי המהנדס לקבוע את לוח הזמנים, ומחזיק הבריכה חייב לעמוד בו. תוספת (תקנות 5 ו-28) א. תקופות השטיפה והחיטוי מקור המים שבבריכה תדירות הניקוי והחיטוי 1. מים עיליים או מים עיליים בצירוף מי תהום שתי פעמים בשנה 2. מי תהום פעם אחת בשנתיים ב. אופן השטיפה והחיטוי (1) שטיפה לפני החיטוי יבוצעו הפעולות שלהלן לפי סדרן: (א) סגירה מלאה של צינורות כניסת המים לבריכה וצינורות יציאת המים מן הבריכה; (ב) הרקת הבריכה; (ג) ניקוי הקירות, הרצפה והתקרה של הבריכה במברשת בעלת זיפים קשים או באמצעות זרם מים בלחץ של 10 אטמוספירות לפחות; (ד) ניקוי חלקי מתכת בבריכה במברשת בעלת זיפים קשים; (ה) שטיפת הבריכה במים בלחץ של 5 אטמוספירות לפחות, עד שמי השטיפה צלולים. (ו) הרקת הבריכה. (2) חיטוי חיטוי הבריכה יכול שיהיה חיטוי מהיר או חיטוי איטי כמפורט להלן: (א) חיטוי מהיר - הקירות, רצפת הבריכה ותקרתה וכל המיתקנים הנמצאים בתוך הבריכה יורטבו בתמיסת כלור בריכוז 300 מיליגרם לליטר. (ב) חיטוי איטי - (1) שליש מנפח הבריכה ימולא במים בריכוז של 150 מיליגרם כלור לליטר מים. (2) הבריכה תמולא מים אחרי שעתיים. (3) הבריכה תורק אחרי 24 שעות אם ריכוז הכלור הנותר במים הוא לא פחות מ-25 מיליגרם לליטר; אם ריכוז הכלור אחרי 24 שעות נמוך מ-25 מיליגרם לליטר, תורק הבריכה אחרי 48 שעות. (ג) בעת ביצוע חיטוי, ישארו כל פתחי הבריכה פתוחים. (3) החזרת הבריכה לשימוש (א) אחרי סגירת פתחי הבריכה תמולא הבריכה במים. (ב) הספקת המים לצרכן לא תחודש עד שריכוז הכלור במי הבריכה יפחת מ-0.5 מיליגרם לליטר. 1 ק''ת תשמ''ג, 728; תשנ''א, 135, 1234. רפואהבריכת שחיה / בריכת מיםתקנותמי שתיהבריאות העם