תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור אריזה), תשל''ט-1979

תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור אריזה), תשל''ט-1979 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון), 1935, אני מתקין תקנות אלה: 1. איסור אריזת מזון במיכלים מסויימים לא יארוז אדם מצרך מזון במיכל מהטיפוסים המפורטים בתקן ישראלי 639 שקבע מכון התקנים הישראלי, ולא ישווק מצרך מזון אם נארז במיכל כאמור. 2. ביטול תקנות בריאות העם (איסור אריזת מזון במיכלים מסויימים), תשכ''ט-1969 - בטלות. 1 ק''ת תשל''ט, 1895 רפואהבריאות הציבורתקנות