תקנות בריאות הציבור (מזון) (אריזת מזון המכילה חפץ), התשנ''ה-1995

תקנות בריאות הציבור (מזון) (אריזת מזון המכילה חפץ), התשנ''ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) (נוסח חדש), התשמ''ג-1983, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''חפץ'' - מוצר שאינו מיועד למאכל אדם; ''יצרן'' - אדם המבצע פעולות ייצור לרבות אריזה; ''מזון ארוז מראש'' - מזון שנארז בידי יצרן טרם שיווקו; ''צעצוע'' - חפץ או מערכת חפצים שנועדו למשחק, לשעשוע או לבילוי; ''שיווק'' - העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה. 2. איסור ותנאים לא יארוז יצרן מזון באריזה שבתוכה חפץ, לא ייבא אדם מזון ארוז כאמור, לא ישווקו, לא יאחסנו ולא יציגו למכירה אלא אם כן נתקיימו כל אלה: (1) המזון הוא מזון ארוז מראש; (2) אין בחפץ משום סיכון למשתמש בו או לזולתו; היה החפץ צעצוע - הוא עומד בדרישות תקן ישראלי ת''י 562 - בטיחות צעצועים; (3) החפץ ארוז, כשלעצמו, באריזה שצבעה שונה מצבע המזון ומצבע האריזה הבאה במגע מיידי עמו ואין באריזה חומר העשוי להזיק לבריאות או להשפיע לרעה על טיב המזון, טעמו, ריחו או מראהו; (4) הממד הקטן של אריזת החפץ אינו פחות מ-5 סנטימטרים או נפחו אינו פחות מ-35 סנטימטרים מעוקבים; 5) על אריזת המזון צויינו באופן בולט לעין הצרכן ובאותיות ברורות וקריאות, המלים: ''אריזה זו מכילה ''; שם החפץ היה החפץ צעצוע - יצויינו המלים: ''אריזה זו מכילה צעצוע / חלקים להרכבת צעצוע.* אין לתת לילדים מתחת לגיל 6''. 3. תחילה והוראות מעבר2 (א) תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. (ב) לענין מזון ארוז מראש שיוצר לפני יום פרסומן של תקנות אלה, תהיה תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן. * מחק את המיותר ק''ת תשנ''ה, 1236, 1428. התקנות פורסמו ביום 16.3.1995. רפואהבריאות הציבורתקנות